Eвропейската зелена сделка – сделка за наивници

9811
Ако България се лиши от черното си злато, завинаги ще изгуби енергийната си независимост

458 млн. евро ни предлагат от ЕК, за да ликвидираме въглищните ТЕЦ, „Мини Марица-изток“ и енергийната независимост на България

Европейската комисия планира да разпредели 458 млн. евро „свежи пари“ към България чрез бъдещия Фонд за справедлив преход. Това стана ясно от предложението на Комисията, което е изпратено до страните-членки минала седмица. Според предложението на ЕК за Полша са отредени 2 млрд. евро, за Германия – 877 млн. евро, за Румъния – 757 милиона евро, за Чехия – 581 милиона евро и т.н. Планът на ЕК е бъдещият Фонд да разпределя годишно поне по 7.5 млрд. евро между страните-членки, за да може преходът им към зелена икономика да бъде по-плавен. Основно средствата ще бъдат насочени към въглищните региони – СПИРАНЕ НА ВЪГЛЕДОБИВА И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОТРАСЪЛА. Или в прав текст – ликвидиране на въглищните ТЕЦ, държавното въгледобивно дружество „Мини Марица-изток“ и енергийната независимост на България.“.

Умъртвителната инжекция на ЕК спрямо българската енергетика иначе е съпроводена с „надежда“, че тези пари могат да бъдат увеличени до 1.7 млрд. евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от Европейския социалния фонд (ЕСФ), както и национално участие по линия на кохезионната политика!?

Подробности по темата четете в актуалния коментар на минния експерт инж. Щерьо Щерев:

В една сделка обикновено участват две страни – продавачи и купувачи. В случая – България и Европейската комисия

ДЯЛ НА БЪЛГАРИЯ

В тази сделка от България се иска да закрие минно-енергийния комплекс „Марица изток“. Въпреки че напоследък по медиите се говори много за комплекса, малцина са българите, които са го виждали отблизо, а още по-малко са тези, които приблизително знаят неговата стойност. Той е проектиран и изграден на база най-голямото на Балканите находище на лигнитни въглища със запаси над 4 милиарда тона. За да се достигне до добива на това богатство, са инвестирани милиарди евро (финансови средства, приведени към днешната им равностойност). Отчуждени са селища, земеделски и горски площи, построени са десетки километри канали и язовири, за да бъдат отведени водите на реките Овчарица, Селска, Чекарлийска и др. заедно с техните притоци извън полето на находището. Построени са десетки електрически подстанции и електропроводи високо напрежение за захранване на десетките багери, насипообразуватели, претоварачи, гумено-транспортни ленти, ж.п. линии, помпи и други съоръжения, работещи в рудниците. Изкопани са милиарди кубически метра земна маса, за да се разкрият въглищните пластове за добив. Построени са десетки километри ж.п. линии и гумено-транспортни ленти, необходими за превоза на добитите въглища до термичните централи. През последните 15 години са инвестирани над един милиард евро за доставка на нови багери, за рехабилитация и модернизация на наличните багери, насипообразуватели, гумено-транспортни ленти и ж.п. гари. Към настоящия момент в находището остават над 2 милиарда тона запаси от лигнитни въглища. Стойността на добитите и доставени в ТЕЦ въглища е около 9 евро на тон. Това е делът на мините.

В комплекса работят четири ТЕЦ: ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, ТЕЦ „АЕS – Гълъбово“ АД и най-старият и амортизиран вече „Брикел“ ЕАД.

ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, най-голямата ТЕЦ на Балканите, е с инсталирана мощност 1650 МW. През последните години в нея са инвестирани над 1 млрд. евро за подмяна на турбините, генераторите, котлите, електрофилтрите и други съоръжения с нови, съвременни. Само сградите са стари. Монтирани са съвременни сероочистващи съоръжения, които задържат над 97% от емисиите на серен диоксид. Технологията на изгаряне на лигнитните въглища в новите котли е такава, че емисиите на азотен диоксид са значително под пределно допустимите европейски норми. Електрофилтрите задържат над 99% от праховите емисии.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е с инсталирана мощност от 910 МW след рехабилитацията. В нея, както и при ТЕЦ 2, само сградите са стари. Всичките й основни и спомагателни електропроизводствени мощности са нови, съвременни и високо ефективни. Сероочистващите съоръжения задържат над 98% от серните емисии. Стойностите на емитираните азотни съединения и прахови частици са много под европейските пределно допустими. За постигането на тези параметри са инвестирани над 700 млн. евро.

ТЕЦ „АЕS – Гълъбово“ АД е най-новата и на световно ниво, с инсталирана мощност от 670 МW. Инвестирани са над 1.3 млрд. евро в изграждането й. Резултатите от работата й са впечатляващи. Специфичният разход на въглища за производството на 1 киловат/час електрическа енергия е най-нисък в сравнение с другите ТЕЦ. Емисиите на вредни газове са с най-ниски стойности. Няма комин. Емитираните, пречистени газове след електрофилтрите преминават през охладителната кула, където на принципа на „противотока“ окончателно се очистват от фините прахови частици. Турбогрупите й са изключително маневрени и се използват от Електро-енергийния системен оператор за бързо овладяване на резки промени в напрежението и честотата на електрическия ток в системата вследствие на неритмичността в работа на ВЕИ.

ДЯЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Европейската комисия планираше да обяви в края на февруари разпределението на помощите от Фонда за справедлив преход, но го съобщи ден след представянето на механизма за финансиране на Европейския зелен пакт. От него България ще получи 458 милиона евро и обещания като на циганска сватба (обещаните от сватбарите дарения обикновено не се изпълняват). Обещанията включват намерения за редуциране на кохезионните фондове за здравеопазване, земеделие, образование, строителство и ремонт на пътни комуникации и др., като се пренасочат финансови средства за реализиране на зеления пакт. Паралелно за същата цел българското правителство приема задължение да отделя от държавния бюджет равностойни количества финансови средства. Ще перефразирам един стар виц: „Въженцето за бесилото ни сами ще си купим…“.

Предлагат ни се по-малко от половин милиард евро в замяна на десетките милиарди евро инвестирани в мините и термичните централи и пропуснатите бъдещи приходи от добива на въглища и производството на евтина електрическа енергия от тях, като се изключи тенденциозният квотен данък за въглеродните емисии. И това се нарича „сделка за справедлив преход“!? Не, това е сделка за наивници – заменяш расов кон за врабче във висините.

Последствията от приемането й ще бъдат трагични за държавата ни.

Инж. Щерьо ЩЕРЕВ