От Съюза на юристите призоваха 127-те депутати да оттеглят законопроекта си за нова Конституция

235
В разработването на действащата Конституция на Република България са участвали едни от най-ерудираните юристи, твърдят от СЮБ

Съюзът на юристите в България излезе с Отворено писмо, в което се настоява 127-те депутати да оттеглят внесения от тях в Народното събрание законопроект за нова Конституция.

Отвореното писмо е адресирано до председателя на 44-то Народно събрание и до председателя на Министерски съвет.

Поради значимостта на проблема публикуваме текста на Отвореното писмо без редакторска намеса:

Отворено писмо
от Съюза на юристите в България

Основата на правовата държава и гарант за правата и свободите на българските граждани е Конституцията на Република България. Тя е основен закон, чиято стабилност и устойчивост е показател за наличието на демокрация. В развитите демократични държави се наблюдават дълголетно действащи конституции (напр. САЩ – над 200 години, Белгия, Нидерландия и други). В бившите социалистически държави в Европа също се установява наличие на стабилност на основните им закони.

За приемането на нова Конституция е необходимо да е налице промяна на формата на държавно устройство или държавно управление, или съществена промяна на обществените отношения, вследствие на дълбоки социални и структурни промени.

В предложения и вече скоростно внесен проект за нова Конституция на Република България няма развити подобни кардинални промени. Анализът показва палиативни изменения от компетентността на Обикновено народно събрание и повторение на над 90% от разпоредбите на действащата Конституция. Този проект, подписан от депутати, някои без дори да го прочетат, наричайки го – едно „нищо“, първо е разработен в нарушение на конституционни изисквания, и на правила и принципи на законодателния процес – напр. в чл. 11 от ЗНА изрично е посочено, че отмяна и приемане на нов закон се допуска само ако промените са многобройни и важни.

Изготвянето на проект на нова Конституция изисква задълбочена оценка на въздействието както на действащия нормативен акт, така и на проекта; зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност; максимална прозрачност, публичност, участие на обществеността и преди всичко участие на най-изтъкнатите ни юристи както от практиката, така и от доктрината.

Известно е, че в разработването на действащата Конституция са участвали най-високо ценените ни и ерудирани юристи като проф. Александър Янков, проф. Живко Сталев, проф. Кино Лазаров, Петър Корнажев, Христо Данов, Гиньо Ганев и др., целият състав на Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (тогава единствен) и Институтът за държавата и правото на БАН. Очевидно е, че на тези имена трудно може да се противопостави екипът на Данаил Кирилов и преговарящият състав на ГЕРБ.

По проекта за нова Конституция изразиха критично мнение редица юристи и организации. В позицията си Българската асоциация по европейско право (БАЕП), с председател Александър Арабаджиев, съдия в Съда на ЕС, заявява, че писането на конституционен текст изисква висш конституционализъм. С перфектна аргументация е посочено, че „идеята за приемане на изцяло нова Конституция подкопава устоите на крехката българска конституционна традиция, изглежда необоснована и неоправдана: „В подобна посока е и становището по проекта за нова Конституция и на Висшия адвокатски съвет. СЮБ категорично подкрепя тези становища.

Изложеното до тук и преобладаващото мнение на юристите налагат извода, че не е налице никакво основание, предпоставки или причини за приемането на изцяло нова Конституция.

Предлагаме на 127-те депутати да оттеглят внесения от тях в НС законопроект за нова Конституция на Република България.

Конституцията не може и не трябва да бъде заложник на политически ходове с очакване на дивиденти по време или на политическо оцеляване.

Искаме на всички народни представители и на членовете на Министерския съвет за пореден (девети) път да напомним, че Република България вече е единствената държава в ЕС, която няма консолидирано законодателство. Тъй като проблемите на правовата държава и върховенството на закона е основното им задължение, се надяваме най-после да изпълнят решението на Бюрото на ВНС от 15.05.1991 г. за създаване на единна система за издаване на консолидирано законодателство чрез систематизиране и кодифициране на нормативните актове.

 

Текстът на Отвореното писмо е приет на Общо събрание на Съюза на юристите в България.

(СН)