Инж. Ясен Чаушев от „Мини Марица-изток“ e носителят на Годишната награда на НТС

1024
Инж. Ясен Чаушев

Директорът по производствено-технически въпроси в „Мини Марица-изток“ ЕАД инж. Ясен Чаушев е носител на Годишната награда за 2020 г. за принос в област „Минно дело и геология“ от Научно-техническия съюз (НТС) – Стара Загора.

Наградата е присъдена за приноса му в оптимизирането на дължините на гумено-лентовите транспортьори (ГЛТ) за извоз на откривка в рудниците. С преминаването на насипообразувател (абзетцер) As 5000 за работа от вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“ във вътрешно насипище на рудник „Трояново-север“ чрез построяване на ново място на два магистрални ГЛТ и два насипищни ГЛТ с обща дължина 5500 м значително се намаляват разходите и се оптимизира извозът на откривка в клоновете на въгледобивното дружество.

Инж. Ясен Чаушев завършва Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ със специалностите „Разработка на полезни изкопаеми“ и „Минно инженерство“. В Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов, придобива мениджърска квалификация „Организация и управление на бизнеса“. Професионалната му биография е тясно свързана с въгледобивното дружество. От 1998 г. работи последователно в рудник „Трояново-1“ и рудник „Трояново-север“, като заема длъжностите началник смяна, заместник-ръководител участък, ръководител участък и ръководител производствено-технологичен отдел. От 2014 г. до сега е директор по производствено-техническите въпроси в „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Инж. Чаушев е член на УС на НТС по минно дело и геология – София.

(СН)