ЦПЛР в Стара Загора приема участници в 29 школи и клубове за новата учебна година

213

Занимания в 29 форми – школи, формации и клубове, организира Центърът за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) в Стара Загора, който осъществява държавната политика за работа с деца и ученици на общинско ниво чрез организиране на дейности в свободното им време за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на науката и технологиите, изкуствата и хуманитарно-обществен профил.

В съответствие с действащите в системата на предучилищното и училищното образование нормативни актове ЦПЛР организира цялостен учебно-възпитателен процес в постоянни педагогически форми в рамките на учебната година, която започва на 1 октомври на текущата година и завършва на 15 юни на следващата година.

В него се обучават деца и ученици по учебни програми, утвърдени от директора, в съответствие с нормативните изисквания на МОН. Предоставя се безплатна учебна материална база и обучение. Ръководители на школите и клубовете са квалифицирани специалисти с богат професионален опит.

Децата и учениците имат право да избират дейностите и педагогическите форми, в които да участват.

Заявление за участие се попълва за всяка учебна година, за всяко дете или ученик поотделно и за всяка педагогическа форма според възрастта и интересите. Всяко дете или ученик има право да участва най-много в 3 избрани от него форми.

Заниманията са в областите „Изкуство“, „Наука и технологии“ и профил „Хуманитарно-обществен“.

Заявленията за участие се подават лично в сградата на ЦПЛР – Стара Загора, ул. „Захарий Княжески“ 71, ет. 3, от 14 юли 2021 г. всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

Записването е целогодишно. Заявленията и декларацията за информирано съгласие и здравен статус могат да бъдат изтеглени и от сайта и страницата на ЦПЛР – Стара Загора.

Заниманията са съобразени със свободното време на учениците и през ваканциите. Подробна информация може да бъде получена на тел: 042 629 062, 042 638 698.

(СН)