Установиха завишение на фосфора във водите на река Сазлийка

298
Мястото, където се зауства тръбата от Регионалното депо за отпадъци в река Сазлийка край село Ракитница (вляво: част от измрялата риба по течението по-надолу)

Завишени нива на фосфор (0.199 мг/л) при норма от 0.075 мг/л са установени във водите на река Сазлийка, преминаваща през старозагорското село Ракитница, където на 24 ноември беше открита измряла риба от различни видове.

Заключението е на специалистите от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ въз основа анализа на взетите от представители на РИОСВ – Стара Загора, проби от различни места в региона. Завишението на фосфор се наблюдавало единствено под мястото, където е заустена тръба с изтичащи води от Регионалното депо за отпадъци в землището на село Ракитница. Пак там са отчетени и минимални завишения по стандартния показател за нитратен и общ азот. В пробата, взета преди точката на заустването, не са констатирани превишения, за разлика от третата точка на около 3.5 км по-надолу по течението на реката в близост до село Арнаутито, където също са били открити измрели риби.

Констатациите са изпратени до началника на РИОСВ – Стара Загора, с писмо от 10 декември т.г.

При проверката по повод подадения сигнал за измрялата риба специалистите от старозагорската екоинспекция заявиха, че не са открили по поречието на реката следи от заустени отпадъчни води, тръбата била суха, но имало следи от камиони в близост и локви с червеникав цвят. По думите им моментните показатели по време на проверката били в норма.

Христо ХРИСТОВ