Тракийският университет и социалното министерство започват съвместно сътрудничество

113
Подписването на споразумението за сътрудничество между ТрУ и МТСП

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора, доц. д-р Добри Ярков и министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков подписаха споразумение за сътрудничество.

Университетът и социалното министерство, представлявано чрез дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ ще работят съвместно за подпомагане успешното реализиране на политиките, целите и задачите на двете институции.

Предвижда се те да си сътрудничат в реализиране на политиките в областта на изучаване и популяризиране на учебни дисциплини и специалности, свързани със социалната и солидарна икономика и корпоративната социална отговорност; организиране на съвместни конференции, семинари, симпозиуми, кръгли маси, публични лекции, курсове и др. в областите от компетенция на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“; организиране и провеждане на студентски стажове; участие в съвместни международни прояви, инициативи и проекти; организиране на обучения сред студентите и служителите на МТСП по целесъобразност и по теми от взаимен интерес, и др.

Споразумението за сътрудничество е подписано на основание заложени стратегически цели в Плана за действие по социална икономика 2022 – 2023 г.

(СН)