Тракийският и Югозападният университети подписаха договор за сътрудничество

129
Подписването на договора между двамата ректори

Ректорите на Тракийски университет – Стара Загора, и Югозападен университет „Неофит Рилски“ доц. д-р Добри Ярков и проф. д-р Борислав Юруков днес подписаха договор за сътрудничество.

В договора е предвидено двата университета да обединят усилията си за осъществяване на съвместна дейност и сътрудничество в научноизследователската, научно-приложната, експертната и информационната дейност, подготовката на специалисти – студенти по образователно-квалификационните степени „Бакалавър“ и „Магистър“, и докторанти.

Те ще си сътрудничат в учебно-преподавателската дейност и научноизследователската работа. Съвместната работа в учебно-преподавателската дейност предвижда: организиране и провеждане на съвместни бакалавърски, магистърски и докторантски програми/курсове; осъществяване на съвместни научни ръководства на докторанти и дипломанти; подготовка, провеждане и изнасяне на курсове и лекции, адаптирани за различни форми на презентация (директна, електронна, дистанционна и пр.); набиране, провеждане, контрол, удостоверяване на студентски практики и докторантски обучения; подготовка на учебни планове, програми, учебно-методически материали и др.

Научно-изследователската работа ще включва: организиране и провеждане на съвместни научни изследвания, съвместни школи за млади научни работници, научни сесии, семинари, симпозиуми, конференции, конгреси и т.н.; участие в изпълнението на съвместни научни програми, проекти, разработки и пр.; обмен на научна информация; участие в конкурси, проекти, европейски програми, трансгранични проекти за сътрудничество, сесии на национални и международни фондове и други форми за финансиране на научни изследвания.

(СН)