Само за година Община Чирпан реализира втори мащабен екопроект за близо 3 млн. лв.

195
Участниците в брифинга

Местната власт обмисля конкретни стъпки за намаляване на разходите за сметосъбиране и извозване

Амбициозната програма на новото общинско ръководство в Чирпан продължава с реализацията на втори екологичен проект. С финансиране в размер на 2 979 000 лв. Общината стартира проект за закриването и рекултивацията на общинското депо за неопасни твърди битови отпадъци. 2 532 797 лв. са осигурени с европейско финансиране по ОП „Околна среда“, а останалите 446 000 лв. са национално финансиране. Дейностите в изпълнението на проекта са започнали в началото на настоящата година. Фирмата-изпълнител „Инфраструктурно строителство“ АД трябва да приключи с дейностите до 4 май 2022 г. По време на брифинг днес кметът на Чирпан Ивайло Крачолов посочи, че по проекта се работи ежедневно, поради което се очаква на практика работата да приключи по-рано от предвидения срок. Той напомни, че това е вторият мащабен екологичен проект, който местната администрация реализира от встъпването си в длъжност в края на 2019 г. През миналата 2020 г. бе изградена пречиствателна станция за отпадни води, която вече се намира под управлението на ВиК – Стара Загора.

Светла Дончева – директор на Дирекция „Европейски програми и проекти и строителство“, посочи, че основната цел на рекултивацията на депото е намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда, елиминиране на рисковете, произтичащи от движението и разпространението на замърсявания в депото и извън него, както и намаляване на рисковете за човешкото здраве. С реализацията на проекта се изпълняват и заложените изисквания в Наредба No 8 от 24 август 2004 г. за експлоатацията на депа. След приключване на техническата рекултивация престои да бъде извършена и биологична рекултивация, която ще продължи три години и ще включва затревяване с подходящи тревни смески, дървесни и храстови видове, както и грижи за поддържането им. 83 140 лв. е сумата, предвидена за извършване на биологичната рекултивация на депото. Тя ще бъде реализирана на площ от 3.93 хектара.

Кметът Ивайло Крачолов обясни, че депото на Чирпан е било използвано в продължение на около 50 години. След създаването на регионалното депо край старозагорското село Ракитница всички неопасни битови отпадъци от община Чирпан се извозват до него. Крачолов алармира, че закриването на депото може да доведе до обособяването на голям брой нерегламентирани сметища. По този повод в настоящия общински бюджет са заложени средства за изграждане на лицензирана площадка за строителни отпадъци, която ще обслужва и съседната община Братя Даскалови. „В момента обмисляме възможността и търсим партньорство за изграждане на компостираща и сепарираща инсталация. Това, което вече отчисляваме към регионалното депо и РИОСВ, доведе до 32% увеличение на такса смет. Не можем до безкрайност да натоварваме нашите съграждани с увеличаване на тази такса. При изграждане на една компостираща и сепарираща инсталация бихме могли да намалим до минимум отпадъците, които да извозваме до регионалното депо в Ракитница“, заяви кметът.

С цел намаляване разходите по сметосъбиране и извозване в община Чирпан предстои да стартира кампания за насърчаване на разделното събиране на отпадъци. „Това е първата крачка за поевтиняване на ресурса по обезпечаване на тези дейности“, напомни Крачолов. Той даде за пример действащия модел в село Могилово. Кметът на Чирпан посочи, че добрите практики в населеното място ще бъдат приложени в една част от селата и един от големите квартали на града.

Живко ИВАНОВ