Ректорите на ТрУ и УНСС подписаха споразумение за сътрудничество

91

Ректорите на ТрУ и УНСС доц. д-р Добри Ярков и проф. д-р Димитър Димитров подписаха днес споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между двете висши училища.

Споразумението включва сътрудничество и съвместна дейност в направленията: развитие на нормативната база и институционалното изграждане в областта на образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност; разработване на съвместни програми за обучение на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“; сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите, провеждането на теоретични и практически форми на подготовка; развитие на системата за управление на учебната и научноизследователската дейност.

Двете висши училища съвместно ще разработват и водят лекции, семинари, практически занятия по различни програми на ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“, ще заимстват методическа и практическа помощ при разработване и внедряване на нови форми на обучение (дистанционна, електронна и др.) и проверка на знания и умения.

ТрУ и УНСС ще отворят един за друг вратите си и за съвместна организация на научно-приложни симпозиуми, конференции, семинари, кръгли маси и др.; за създаване на смесени научноизследователски колективи за изпълнение на проекти за научни изследвания, разработки, технологични демонстрации и изпитвания, както и за изготвяне на общи експертизи, рецензии, становища и др.

(СН)