Ребром: Специалисти и бизнес вкупом се обявиха срещу енергийната стратегия, писана от служебното правителство

708
Представената от служебното правителство енергийна стратегия (снимката е заглавната страница), срещу която се обявиха бизнес, енергийни експерти и учени

Искат истинска

От името на работодателски, браншови и синдикални организации, научни и академични организации и утвърдени енергийни експерти в петък беше разпространено ОБРЪЩЕНИЕ до президента Румен Радев и медиите за приемането на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на България до 2050 г.

В него се изразява безпокойство, че лансираният от служебното правителство основополагащ стратегически документ „Българска енергийна стратегия 2023-2050 г.“ е разработен на „части по ускорена процедура от тесен кръг специалисти в Министерството на енергетиката“. Медията ни припомня, че в него е заложено използване на съществуващите енергийни мощности в комплекс „Марица изток“ до 2030 г.

В обръщението до президента се предлага сформирането на широкопредставителна експертна работна група за изработка на Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2050 г., която да трасира дългосрочната енергийна политика на българската законодателна и изпълнителна власт в съответствие с общоприети в нея национални цели и приоритети. Сред подписалите го са двама бивши изп. директори от комплекс „Марица изток“: инж. Иван Марков – на „Мини Марица-изток“ ЕАД (2005 – 2009), и инж. Атанас Димитров – на ТЕЦ „Марица изток 2“, Иван Хиновски – председател на „Български енергиен и минен форум“, инж. Иван Айолов – бивш изп. директор на ЕСО (2005 – 2010), настоящите председатели на Асоциацията на индустриалния капитал, Българска стопанска камара, Асоциация Свободен енергиен пазар, Асоциация Хидроенергетика, Българска асоциация за водород, горивни клетки и съхранение на енергия, Българска асоциация Природен газ, Българска газова асоциация, Българска петролна и газова асоциация с управител старозагорецът Живодар Терзиев, Асоциацията на търговците и производителите на природен газ и водород и др.

Медията ни публикува обръщението без редакторска намеса:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Геостратегическото противопоставяне и политическо разделение в последните години предизвика енергийна криза от ескалация на цените на енергоизточниците в Европейския съюз и Република България, поставяйки на изпитание модела и участниците на енергийния пазар и отражението му върху българската икономика.

Динамичните промени и предизвикателства съвпаднаха с изтичане срока на Енергийната стратегия до 2020 г. и отлагане на насроченото за 10.09.2020 г. обществено обсъждане на Проекта за Енергийна стратегия до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.

Ескалацията на конфликта в Украйна разкри дефицита на експертиза и визия сред управляващите и необходимостта от преформулиране и изпълняване на дългосрочни стратегически цели.

Политически наложената на страните от ЕС „Зелена сделка“ поставя на изпитание не само енергетиката на страните от ЕС, но е и предизвикателство пред конкурентността и устойчивостта на цялата европейска икономика.

Необходимостта от изработване на Енергийна стратегия е регламентирана в чл. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, защото устойчивото развитие на българската енергетика е основен фактор за осигуряване на сигурност и устойчивост на българската икономика и сигурност, и достъпност за българските граждани.

Динамичните политически промени и липсата на стабилно управляващо мнозинство подчиняват българските интереси, формулирани и защитени в стратегически документи, в т.ч. Енергийната стратегия на извънредни и оспорвани документи, какъвто е Планът за възстановяване и устойчивост, при който основен критерий не е дългосрочната визия, а усвояването на всяка цена на средства без анализ на последствията от изпълнение на ограничителните условия в тях.

Инициативата на служебното Министерство на енергетиката да организира Кръгла маса за представяне на Визия за Електроенергийна стратегия е положителна, но сме длъжни да заявим, че Енергийната стратегия е основен стратегически документ, който е всеобхватен и неделим по сектори, тя следва да се разработи, обсъди и след широка обществена подкрепа да се приеме от Народното събрание.

Ние сме обезпокоени, че основополагащ стратегически документ, определящ дългосрочната перспектива на страната, се разработва на части по ускорена процедура от тесен кръг специалисти в Министерството на енергетиката.

От името на работодателски, браншови и синдикални организации, научни и академични организации и утвърдени енергийни експерти, подписали настоящото обръщение, ПРЕДЛАГАМЕ формирането на широкопредставителна експертна работна група за изработка на Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2050 г., която да трасира дългосрочната енергийната политика на българската законодателна и изпълнителна власт в съответствие с общоприети в нея национални цели и приоритети.

При изработката на Енергийната стратегия Експертната работна група следва да изготви обоснована прогноза за енергийното потребление на страната, да извърши задълбочен анализ на състоянието и структурата, трасетата и източниците на енергийните доставки, балансирането на доставчиците, на енергийния и мощностния баланс с оглед на устойчивото развитие на енергийния микс, на мрежите за пренос и разпределение, на енергийната ефективност.

Приемането и изпълнението на Енергийна стратегия с дългосрочен хоризонт осигурява устойчивост на икономическото развитие и е основополагаща за краткосрочните планове за развитие на страната.

(СН)