Расте броят на малолетните с противообществени прояви в Стара Загора

178
Заседанието на комисията

Това сочи анализът на местната комисия

Расте броят на малолетните, извършили противообществени прояви в Стара Загора и се наблюдава спад във възрастта на извършителите. Това сочат данните от анализа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора. През изминалата 2020 г. са решени 168 възпитателни дела по постъпили 144 сигнала. От тях 74 за деяния, извършени от малолетни и 94 – от непълнолетни лица. За сравнение през 2019 г. деянията, извършени от малолетни, са били 43, а от непълнолетни – 83.

От обобщените данни става ясно, че няма динамика по отношение пола на извършителите. Превес отново имат момчетата, като при малолетните броят на делата е нараснал двойно. Отчетени са множество деяния, извършени за кратък период от време от едни и същи лица, чиито родители са с неосъзната родителска отговорност и нисък потенциал за възпитание и контрол.

На 77 (70%) лица първото възпитателно дело е подействало възпиращо и след това те не са извършвали противообществени прояви и престъпления. За останалите 32 (30%) са образувани от 2 до 7 възпитателни дела. От извършилите втора и трета противообществена проява, след поставянето под възпитателен надзор, 15 отново са нарушили правилата. Причините са различни – липса на ресурс у детето и семейството, влияние на криминогенни фактори, липса на ценностни модели и чувство за безнаказаност. За някои от тях е наложена най-строгата възпитателна мярка – настаняване във Възпитателно училище-интернат. По предложение на МКБППМН и с решение на Районен съд – Стара Загора, общо 10 лица са пребивавали в интернат миналата година – 1 непълнолетно момиче, 4 малолетни и 5 непълнолетни момчета.

Най-голям дял от делата са за кражби на стоки и пари от хранителни магазини и търговски обекти, на голяма сума пари от каса на аптека, извършени предимно от малолетни с нисък социален статус от ромския квартал. Значително е увеличен броят на делата за извършените повреди на имущество, най-вече на чупене на стъкла на училищни сгради. Запазва се броят на делата за прояви на агресия и насилие.

В хода на индивидуалната корекционно-възпитателна работа обществените възпитатели са осъществили общо 1040 срещи с деца и 674 с техните родители, 398 работни срещи за обсъждане на казуси. За ранна превенция в училищата са реализирани присъствено 23 беседи в часове на класа; изготвени са били 54 карти за оценка на риска от повторно деяние на малолетни и непълнолетни.

И през тази година в програмата на комисията се предвижда запазване на добрите практики за широка ранна и интензивна превенция, взаимодействие и съвместни инициативи с училищните институции, продължаване на традиционната лятна програма, превантивната работа с родители и др.

(СН)