Районният съд в Гълъбово е с нов председател

158

Съдийската колегия на ВСС е избрала Тодор Иванов за административен ръководител – председател на Районен съд – Гълъбово.

Тодор Иванов има над 6 години юридически стаж в органите на съдебната власт, като преди това е бил помощник-следовател в Окръжна следствена служба – Стара Загора, дознател в ОД на МВР и адвокат. На 01.08.2016 г. е назначен като „прокурор“ в Районна прокуратура – Гълъбово, а от 01.01.2020 г. е преназначен на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Стара Загора. Кандидатурата му е подкрепена от общото събрание на съдиите при Районен съд – Казанлък, в което участват и магистратите от Районен съд – Гълъбово.

„Тодор Иванов кандидатства за длъжността, мотивиран от доброто познаване на спецификата на съдебния район, натрупания опит, изградените административни умения при осъществяване на функции на административен ръководител и лични качества като диалогичност, дисциплина, системност, колегиалност и други. Във връзка с откритата процедура за обединяване на Районен съд – Гълъбово, чрез вливане в Районен съд – Раднево, при изслушването му той изложи становище, че трябва да бъдат решени проблемите с натоварването и с кадровата обезпеченост на съда“, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Подкрепа за кандидатурата на Тодор Иванов са заявили Боян Новански и Севдалин Мавров – членове на ВСС, и Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, които са отбелязали професионалните качества на кандидата и неговата достойна позиция в подкрепа на институцията, за която е открита процедура за преструктуриране.

(СН)