Пуснаха новата водна централа в УМБАЛ „Киркович“ – Стара Загора

1137

С въ­ве­ж­да­не­то й в ек­с­п­ло­а­та­ция, пар­но­то в Уни­вер­си­те­т­с­ка бол­ни­ца ве­че ра­бо­ти де­но­но­щ­но, а в кли­ни­ки­те и от­де­ле­ни­я­та се по­д­дър­жа по­с­то­ян­на тем­пе­ра­ту­ра

В УМ­БАЛ „Проф. д-р Сто­ян Кир­ко­вич“ в Ста­ра За­го­ра на 2 яну­а­ри в ек­с­п­ло­а­та­ция вле­зе но­ва­та во­д­на цен­т­ра­ла, за ко­я­то е на­п­ра­ве­на ин­ве­с­ти­ция в раз­мер на 580 000 лв., съ­о­б­щи ди­ре­к­то­рът на здра­в­но­то за­ве­де­ние проф. Йо­в­чо Йо­в­чев.

С пу­с­ка­не­то на но­ва­та цен­т­ра­ла, раз­хо­ди­те за ото­п­ле­ние на най-го­ля­ма­та бол­ни­ца в Ста­ро­за­гор­с­ка об­ласт ще на­ма­ле­ят с 20%, пар­но­то ве­че ня­ма да се спи­ра, а в кли­ни­ки­те и от­де­ле­ни­я­та ще се по­д­дър­жа по­с­то­ян­на тем­пе­ра­ту­ра от 18 до 21 гра­ду­са, ка­к­то е по нор­ма­тив, уто­ч­ни проф. Йо­в­чев.

Ка­пи­та­ло­ва­та ин­ве­с­ти­ция за из­г­ра­ж­да­не­то на но­ва­та цен­т­ра­ла и ця­ло­с­т­на­та по­д­мя­на на цен­т­рал­ни­те то­п­ло­п­ро­во­ди е оси­гу­ре­на от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­па­з­ва­не­то, ка­то пър­ва­та вно­с­ка е би­ла на­п­ра­ве­на през ок­том­в­ри ми­на­ла­та го­ди­на, а по­с­ле­д­на­та през де­кем­в­ри.

Десетилетия наред УМБАЛ „Киркович“ е разчитала на старата си парова централа, при която водата е преминавала в две агрегатни състояния докато стигне до радиаторите в болничните стаи. Сега старите парови котли са заменени с водни, водата се подгрява с газ и директно се използва за отопление. Дейностите по изграждането на новата водна централа са продължили 4 месеца. Тя осигурява отоплението на целия Голям корпус на болницата, Детска клиника и на Кръвния център. За Инфекциозната клиника и Хемодиализата в болничния комплекс ще бъде осигурено допълнително отопление с малки газови котли, чието монтиране ще стане през лятото, допълни проф. Йовчев.

Медията ни припомня, че с решаването на проблема с отоплението на болницата се занимаваха няколко предходни болнични ръководства, но то стана факт на 2 януари т.г. с финансовата помощ на МЗ.

Понастоящем Университетската болница в Стара Загора обслужва над половин милион население от 4-5 области. През 2019 г. в здравното заведение са били хоспитализирани 27 000 пациента и още над 5000 са били потърсили лечение, в това число и здравно неосигурени. Тоест, УМБАЛ „Киркович“ беше и ще остане стратегическото здравно заведение в Югоизточния регион, което трябва да бъде във фокуса на държавата.

Йовка НИКОЛОВА