Публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора ще се проведе на 7 юли

71

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 50 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора председателят на Общински съвет Стара Загора Мария Динева кани местната общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2021 година.

Обсъждането ще се проведе на 7 юли от 17:30 часа в зала „П. Р. Славейков“ на общинска администрация.

Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора www.starazagora.bg.

Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз трябва да бъдат представени до 12 юли в деловодството на Общината или на следните електронни адреси: mayor@starazagora.bg и s.deneva@starazagora.bg.

(СН)