Проект „МОБИЛЕН ПРОФЕСОР“

140

В края на месец ноември 2021 година по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г ., стартира проектно предложение BG06RDNP001-16.001-0021, Административен договор РД50-3/06.01.2021г., с наименование „МОБИЛЕН ПРОФЕСОР“. Проектът е предложен от НОКА и разработен от оперативна група, учредена като дружество по ЗЗД в съответствие с изискванията на подмярка 16.1.

Във връзка с изпълнението на съвместният проект на НОКА и специалистите от Тракийски университет Стара Загора – „Мобилен професор”, участващите специалисти посетиха всички включени в проекта ферми, обсъдиха със стопаните проблемите им, отговориха на въпросите им и бяха дадени насоки и препоръки.

Чрез проекта се очаква получаване на двоен ефект, а именно науката да осъществи трансфер на знания и умения директно във фермите. На тази база фермерите да осъвременят технологиите на развъждане, репродукция, хранене, отглеждане и здравеопазване на най-добрите в страната и света.

При направените посещения  бяха извършени събеседвания с фермерите по теми касаещи случната и агнилната камания, както и подготовката за зимния период. Бяха изготвени и предложени промени изцяло съобразени с актуалните проблеми, с възможностите на фермерите и наличната база, също и такива целящи оптимизиране на репродуктивния процес в стадата и за подобряване качеството на отглеждане на овцете.

Основните проблеми при повечето фермери са свързани с модернизиране на условията на отглеждане на животните, причинени от финансови проблеми. Установените дефицити по сградния фонд са определени от редица обективни предпоставки, наслагвани през годините на „де – коопериране“ на селското стопанство и в частност на животновъдството.