Проектът на ВиК Стара Загора по ОПОС навлиза в най-съществената си фаза на изпълнение

267

Строителството на новите мрежи върви на пълни обороти в гр. Стара Загора и гр. Казанлък. Приключват дейностите в гр. Чирпан и гр. Раднево

Строителствата в 4-те основни агломерации по Проекта на ВиК ЕООД Стара Загора, финансиран със средства по ОП Околна Среда, бележат значителен напредък.

Дейностите по подмяна на трасета и изграждане на нови мрежи в градските части вече са осезаеми и за жителите на гр. Стара Загора и гр. Казанлък. Приключват дейностите в гр. Чирпан и в гр. Раднево.

В гр. Стара Загора се работи едновременно по обект 1 – южна част на града и западните квартали, така и по обект 2 – централна и северна част на града. Реконструират се водопроводната и канализационната мрежа.

По обект 1 се изпълни значителна част от новия канализационен колектор по ул. „Ген. Гурко“. Продължава реконструкцията на колектора по бул. „Славянски“, на изток от бензиностанция Шел. Изгражданите колектори ще подобрят отводняването на южната част на града и ще елиминират наводняването на бул. „Славянски“, което се получава при по-интензивни дъждове.

Реконструират се водопроводните мрежи на кв. „Три чучура – Юг“ и кв. „Казански“, както и водопроводът по ул. „Братя Жекови“.

Успоредно с това вървят и активностите по обект 2. Изпълняват се монтажните дейности по канализационния колектор, през парк „Зеления клин“ и бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и на дъждовния колектор по ул. „Хан Аспарух“.

В обект 2 се подменят едновременно водопроводите мрежи в няколко зони от града – в кв. „Градински“, южно от МОЛ Галерия, в района около общинския пазар, в района около храм „Св. Троица“ и в района около Военно окръжие.

По някои от изпълнените трасета вече е положена настилка, а по други е направена заготовка за полагането на асфалта.

За удобство на своите клиенти, екип от специалисти на дружеството разработи визуализации, показващи реалния напредък по изпълнението на всички обекти, част от мащабния проект. От уебсайта на ВиК ЕООД, на следния адрес може да се проследи кои трасета се изпълняват в момента, кои вече са изпълнени и къде предстоят ремонтни дейности:

https://wik-stz.com/bg/%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/

Поради интензивността на строителните работи и затварянето на доста улици в града, община Стара Загора е разработила визуализация, показваща временната организация на движението, за да може гражданите да са максимално информирани. На следния адрес може да следите актуалната информация в сайта на общината:  https://www.starazagora.bg/bg/vremenna-organizatsiya-na-dvizhenieto

В ход е и реконструкцията на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Казанлък, където се обособяват три самостоятелни водоснабдителни зони.

Приключи строителството на предвидената за реконструкция част от канализационната мрежа на гр. Казанлък. В момента се възстановява пътната настилка по ул. „Севт III“.

По разпределителната водопроводна мрежа на гр. Казанлък, в момента най-интензивно се работи в централната градска част – около Община Казанлък. Започнаха асфалтови работи по улиците със завършени монтажни дейности.

Дейностите по проекта за агломерация Чирпан са пред завършване. Довеждащият водопровод за града беше приет и пуснат в експлоатация в средата на 2022 г.. Монтажните дейности по ВиК мрежата на града, които са част от другия обект, също приключиха и в момента се изпълняват единствено довършителни дейности по възстановяване на уличните настилки, засегнати от строително монтажните работи.

Дейностите по проекта в агломерация Раднево са разпределени в три обекта. Довеждащият водопровод от водоизточник Землен е завършен на 99%. Реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа – Главен водопровод Ниска зона, също е приключила по отношение на монтажните работи на водопровода. Очаква се благоприятно време, за да завършат и възстановителните дейности на уличните и тротоарни настилки. Последният обект за тази агломерация включва изграждането на 8 нови дълбоки тръбни кладенци от водоизточници Хан Аспарухово и Горно Ботево. Дейностите и тук са в напреднала фаза. Остава да се окомплектоват вече изградените кладенци и да се включват към съществуващия довеждащ водопровод. Очакванията са всички дейности за агломерация Раднево да приключат до началото на лятото.

Цялостните дейности по проекта се очаква да приключат до края на тази година.


Този документ е създаден в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. “, Приоритетна ос 1Води”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г