Приключи етап от проекта на Община Стара Загора за въвеждане на Обща рамка за оценка CAF- изготвяне на План за подобрение

116

Общинска администрация Стара Загора приключи един от основните етапи по проект „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите“, а именно изготвянето и утвърждаването на План за подобрение – План за действие за реализиране на мерките за подобрение от Доклада за самооценка на Община Стара Загора по CAF за периода 2021 – 2024 г. Планът съдържа приоритизирани мерки за подобрение, които бяха посочени в Доклада за самооценката и е изготвен от екип от служители, определени със Заповед на кмета на Община Стара Загора, преминали през второ специализирано обучение на ИПА.

Планът за подобрение – План за действие за реализиране на мерките за подобрение от Доклада за самооценка на Община Стара Загора по CAF за периода 2021 – 2024 г. е публикуван на интернет страницата на Община Стара Загора: https://www.starazagora.bg/bg/sertifitsirane-po-caf

Общата рамка за оценка CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация. Той разглежда организациите едновременно от различни аспекти, прилагайки цялостен подход към анализа на организационното изпълнение. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие, припомнят от Община Стара Загора.

(СН)