ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАЗМЕРА НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

73

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Казанлък кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за намерение за увеличение на размера на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”. Дългът е поет с Решение № 1081/27.06.2019 г. на Общински съвет – Казанлък и се използва за реализацията на проект „Светът на траките“ по процедура № BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ в рамките на приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Публичното обсъждане ще се проведе на 08.12.2022 г. /четвъртък/ от 16:30 часа в Зала № 6 в сградата на Общинска администрация – Казанлък.

Допълнителните средствата ще се използват за изменение на договори за обществени поръчки в резултат на инфлация, съгласно Методика приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г., обн. ДВ бр. 78 от 30.09.2022 г. и съобразно действащата нормативна уредба на чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 при условията на чл. 117а от Закона за обществените поръчки. Тази необходимост се явява в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договорите за строителство.

Максималният размер (стойност) на дълга от до 2 млн. лева ще се измени на: до 2 млн. 900 хил. лв. Всички останали параметри на кредита се запазват съгласно Решение № 1081/27.06.2019 г. на Общински съвет – Казанлък. Индикативният общ срок на дълга (вкл. гратисния период) е до 192 месеца, с възможност за предсрочно погасяване.

Начинът на обезпечение на кредита е чрез учредяване на особен залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи и бъдещи вземания на Община Казанлък на парични средства (собствени приходи) на общината, по чл. 45, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси.

Писмени предложения и становища ще се приемат в деловодството на Община Казанлък и на електронен адрес mayor@kazanlak.bg.