Отчетоха намаление на работещите в Старозагорска област за последното тримесечие

91

Към края на юни 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора са намалели с 1.0% спрямо края на март 2019 г., като достигат 102.1 хиляди. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Според тях най-голямо намаление на наетите лица е регистрирано в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ – със 7.5%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.0%, а най-голямо увеличение е отчетено в дейност „Операции с недвижими имоти“ – с 1.7%.

Статистическите данни сочат още, че в края на юни 2019 г. в сравнение с края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са намалели с 3.4 хиляди, или с 3.3%, като най-голямо намаление е в дейност „Преработваща промишленост“ – с 2.1 хил., а най-голямо увеличение – в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 0.3 хиляди.

По данни на НСИ средната брутна месечна заплата в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 г. е 1 164 лв. и се е увеличила спрямо първото тримесечие на 2019 г. с 2.6%. Дейностите, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са: „Култура, спорт и развлечения“ – с 14.0%, и „Строителство“ – с 9.0%., а най-голямо намаление е в дейност „Професионални дейности и научни изследвания“ с 5.9%. Спрямо същия период на предходната година през второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в областта е нараснала с 5.7%, като в обществения сектор нарастването е с 5.0%, а в частния – с 5.4%.

Средна брутна месечна работна заплата по области за второто тримесечие на 2019 година

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2019 г. Старозагорска област е на четвърто място по показателя средна работна заплата след София (столица) (1 729 лв.), София (1 197 лв.) и Враца (1 183 лв.).

(СН)