Отчетоха намаление на броя на децата в детските градини на Старозагорска област

126
Деца в детските градини и подготвителните групи в училищата в област Стара Загора

В предучилищното образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата на Старозагорска област за учебната 2021/2022 г., са записани 9 943 деца. В сравнение с предходната година броят на децата е намалял с 0.7%. Това сочат проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции.

Статистиката показва, че в учебната 2021/2022 г. в Старозагорска област функционират 77 детски градини с осигурени 10 974 места. Обхватът на децата, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, е 79.0% и се увеличава спрямо миналата учебна година с 0.7 процентни пункта.

Средният брой деца в една самостоятелна детска градина за областта е 129 при 120 за страната. Една група се формира средно от 25 деца при 24 за страната. Педагогическият персонал, зает в детските градини на областта, е 886 души, като в сравнение с предходната учебна година е нараснал с 21 души или с 2.4%.

През настоящата учебна година в Старозагорска област НСИ отчита намаление и в броя на учениците от общообразователно и профилирано обучение. В 99-те общообразователни училища броят на учениците е 25 573, като в сравнение с предходната учебна година е намалял с 1.4%.

Учащи в общообразователните училища по групи класове в област Стара Загора

За сметка на това е отчетено увеличение на учениците в професионалното образование. Тяхното обучение през учебната 2021/2022 година се осъществява в 18 професионални гимназии, 2 училища по изкуствата и 1 спортно училище. Общият брой на учащите в професионалното образование е 8 128 души и в сравнение с предходната година е нараснал с 8.7%.

Записаните в различните степени на висшето образование („професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“) студенти за академичната 2021/2022 година са 5 562, а към 31.12.2021 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област Стара Загора се обучават 98 лица, сочат още резултатите от проучването на НСИ.

(СН)