Обявиха конкурс за идеен проект за изграждане на паметник на Кирил и Методий в Стара Загора

380
Мястото, предвидено за изграждането на монумента

Стартира открит конкурс за изготвяне на цялостно обемно-пространствена концепция за изграждане на паметник, увековечаващ личностите, делото и приноса на светите братя Кирил и Методий – духовни покровители на Европа, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора решението за изграждане на монумент „В основата е словото“, което бе взето по време на октомврийското заседание на Общински съвет Стара Загора с пълно мнозинство.

Целта на настоящото задание е със средствата на синтеза на архитектурата и пластичните изкуства да се постигне въздействащо пространствено решение, удачно вписано в прилежащата градска среда на парк „Св. Игнатий Старозагорски“ (б.р. градината на баня „Пиперка“). Самата градина е разположена на възлово място в града, образувайки пресечна точка от срещите на улиците „Граф Игнатиев“ на север, „Петко Р. Славейков“ на запад, улица „Любен Каравелов“ на изток и улица „Св. св. Кирил и Методий“ на юг. Тези улици и уединението на парка са предпоставка и предполагат съобразяването на проекта с прилежащата архитектурна среда, градоустройствените дадености и бъдещото въздействие на паметника – тематично, обществено и обемно-пространствено, уточняват от Общината.

Подаването на конкурсните проекти е до 17:30 часа на 24.02.2023 г., а заявленията трябва да се входират в системата ЦАИС до 23:59 часа на 24.02.2023 г. Минималните изисквания за творческия колектив са 2 души (скулптор и ландшафтен архитект). Пълният пакет с изисквания към участниците е достъпен на адрес https://app.eop.bg/today/262080.

Наградният фонд за идейния проект е в размер на 10 000 лв., разпределени за първа награда – 5 000 лв., втора – 3 000 лв. и трета – 2 000 лв.

Общата стойност на средствата за възлагане на обществената поръчка за проектиране в работна фаза, изграждане и монтаж на монумента, заедно с благоустройствените работи на прилежащото пространство, е до 300 000 лв. без ДДС.

Едно от най-важните изисквания за бъдещия паметник е да бъде носител на мисията за утвърждаване на българската култура в историческото пространство и съвременния свят. Ще бъдат гледани още оригиналност, иновативност, цялостна концепция и синхронизация със заобикалящата среда.

Кандидатите е необходимо да представят и икономическа обоснованост на проектното решение и обвързаност с финансовата рамка, определена от възложителя – Община Стара Загора. Няма ограничения за избор на материали, ако бъде гарантирана устойчивостта им. Допуска се частичната измяна на парковите алеи и зелени площи, в случай на необходимост, за постигане на добро естетическо оформление на монумента.

Представените проекти ще бъдат разглеждани и оценявани от жури на закрити заседания въз основа на критериите, посочени в обявлението и в документацията за конкурса, което след това ще класира проектите, които отговарят на предварително обявените условия.

(СН)