КПКОНПИ установи конфликт на интереси за бившия директор на РЗИ – Стара Загора

137

На редовно заседание, проведено на 1 юли, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е приела решение за установяване на конфликт на интереси по отношение на д-р Златина Нанева – бивш директор на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Стара Загора.

Производството срещу нея е започнало по сигнал, в който се твърди, че съпругът й е собственик на хоспис („Хоспис – ЗН“ ЕООД), а успоредно с това, в качеството си на длъжностно лице, тя е и началник на служителите на РЗИ, които извършват контрол на дейността на хосписа и на негови конкурентни обекти на територията на Стара Загора.

„От събраните в хода на производството доказателства е установено безспорно, че всички проверки на „Хоспис – ЗН“ се извършват от пряко подчинени на нея служители, които не са установили нарушения в периода 2017 – 2019 г. По отношение на конкурентен хоспис при извършени проверки са давани предписания за отстраняване на констатирани нередности.

Установено е, че в периода 2017 – 2019 година Златина Нанева е притежавала възможности за упражняване на влияние върху всички служители в ръководената от нея здравна инспекция. Тези възможности са използвани в частен интерес на свързаното с нея лице – нейния съпруг, като в резултат е реализирана нематериална облага, изразяваща се в помощ за работа на хосписа и избягване на санкции“, се казва в съобщението на КПКОНПИ. С решение на комисията на д-р Златина Нанева е наложена глоба в размер на 10 000 лв.

От ЗПКОНПИ уточняват, че приетото решение подлежи на обжалване или протест по реда на АПК и към момента не е влязло в сила.

(СН)