Казанлък купува 3 измервателни станции заради инвестиционното намерение на „Кастамону“

947
Кметът на Казанлък Галина Стоянова

„Поради големия обществен интерес и отговорността ми като кмет на община Казанлък заедно със заинтересования бизнес сме предприели мерки за закупуване на три измервателни станции за качеството на въздуха, които ще бъдат поставени на определени от специалистите места в района на Голямо Дряново, язовир „Копринка“ и община Казанлък. Целта е станциите да отчитат качеството на въздуха ежедневно в реално време. Поръчката за доставка ще бъде изпълнена до края на следващата седмица.

Също така отново със заинтересовани казанлъшки фирми сме предприели мерки за изследване на водата както на водоизточника за община Казанлък, така и на отпадните води от инсталацията на „Кастамону България“ АД, за която имат разрешение от Басейнова дирекция за заустване в река Габровница.“ Това се казва в отговора на кмета на община Казанлък Галина Стоянова до общинския съветник от БСП Моника Динева във връзка с инвестиционното намерение на „Кастамону България“ за разширяване на инсталацията им за формалин и формалдехидни смоли в павелбанското село Горно Сахране, което провокира обществено недоволство сред жителите на общините Павел баня и Казанлък.

В отговора си Галина Стоянова подчертава, че за инвестиционното намерение на „Кастамону България“ не е искано становището на Община Казанлък като заинтересована страна, нито от Басейнова дирекция, нито от МОСВ.

За изясняване на фактите Стоянова е изисквала становища от Басейнова дирекция – Пловдив, и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

В получения отговор от ВиК – Стара Загора, се съобщава, че площадката, на която ще се реализира инвестиционното намерение на „Кастамону България“, се намира на 126 м от санитарно-охранителната зона на ВС „Сахране“, водоснабдяваща град Казанлък и на 550 м от друга санитарно-охранителна зона на водоизточник, който снабдява селата Горно Сахране и Долно Сахране, община Павел баня.

„В доклада (б.р. по ОВОС) са описани използването на опасни химични вещества и опасни отпадъци, които ще се генерират от производството. Също така са описани конкретни мерки за предотвратяване на аварии с опасни химични вещества и смеси.

Като се вземе предвид гореизложеното, считаме, че е притеснително голямото количество съхранявани опасни химични вещества на площадката за производство и опасни отпадъци.

Тъй като не е от компетенцията ни, „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, не може да даде конкретно становище как една производствена авария би се отразила върху качествата на въздуха, подземните води и почви“, уточняват в отговора си до кмета на Казанлък от водното дружество.

От Басейнова дирекция – Пловдив, пък цитират абзаци от доклада по ОВОС, че реализирането на инвестиционното намерение няма да доведе до промяна в производствените отпадъчни и/или охлаждащи води, че те ще се експлоатират в затворена система, че не се предвижда пряко или непряко заустване на отпадъчни води от площадката на предприятието и че „не се очаква значимо негативно въздействие върху повърхностните водни обекти“.

Предвид близостта на площадката до санитарно-охранителната зона, водоснабдяваща град Казанлък, от Басейнова дирекция са изразили становище с поставено условие, което да бъде добавено в проекта на решение на РИОСВ – Стара Загора, като условието е: „Да не се допуска пряко и непряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води“.

Именно заради витиеватия отговор от Басейнова дирекция и липсата на гаранция кметът на Казанлък е предприел действия за закупуване на 3-те измервателни станции, както и мерки за изследване качеството на водата.

„Въпросът с разширяване на действащата инсталация за производство на смоли в „Кастамону България“ АД е от компетенциите на МОСВ и отговорен за евентуално вредните последствия от това разширение ще е държавата в лицето на министъра и всички компетентни институции като РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция – Пловдив. Затова не трябва да се противопоставяме политически, а да работим заедно и в една посока за чистотата на Казанлъшката долина“, заключава в отговора си до БСП кметът на Казанлък.

(СН)