ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА „ВСИЧКО ЗА ОВЦЕТЕ“

254

„ВСИЧКО ЗА ОВЦЕТЕ“ е иновативен проект, подкрепен по процедура No BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ (НОКА)
в партньорство с

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
И ИНСТИТУТА ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА към СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА „ВСИЧКО ЗА ОВЦЕТЕ“

SHEEPNET.BG

Част от учените по проекта взеха участие  в кръгла маса на тема „Предизвикателства пред семейното фермерство в България“ в град Пловдив, както и в конференция на тема „Ролята на фамилния бизнес за устойчиво развитие“, където бяха обсъдени теми като „Планът за възстановяване и устойчивост на Р. България в контекста на възможностите и предизвикателствата пред развитието на семейното фермерство”, „Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 година и възможностите за подкрепа на семейното фермерство в България” и др.

Както вече ви информирахме, благодарение на съвместните усилия на всички участници в проекта, вече можете да намерите информацията за проекта на интернет страницата  vsichkozaovcete.eu и ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА „ВСИЧКО ЗА ОВЦЕТЕ“ на  sheepnet.bg.  Качени са научни статии и новини на различни теми засягащи овцевъдството –  отглеждането на овце, продуктите от овце и приложението им в практиката; актуална информация за състоянието на овцевъдството – цени на крайните продукти, друга пазарна информация; информация за болестите по овцете, лечението и профилактиката на животните; форум за обмяна на добри практики, иновативни способи и идеи; стокова борса; борса „Търся/Предлагам работа“, актуални възможности за финансиране по национални, европейски и международни програми. Създаден е и доброволен регистър на овцевъдите в страната. Вече можете да намерите и „Бизнес каталога”, в който са включени на 70 фирми в различни категории: оборудване за ферми и мандри; селскостопанска техника; ветеринарномедицински продукти; доилни агрегати и ситеми; фуражи за изхранване на животните; ушни марки.

Във връзка с изпълнение на проекта, екипът от учени продължава с посещенията на фермите на участващите в проекта земеделски производители с цел проследяване състоянието на фермите и стадата, както и с изготвянето на препоръки за стопанствата с цел подобряване здравословното състояние на животните, осъществяване на превенция.