ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА „ВСИЧКО ЗА ОВЦЕТЕ“

108

„ВСИЧКО ЗА ОВЦЕТЕ“ е иновативен проект, подкрепен по процедура No BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ (НОКА)
в партньорство с

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
И ИНСТИТУТА ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА към СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА „ВСИЧКО ЗА ОВЦЕТЕ“

SHEEPNET.BG

Настоящият проект е предложен от НОКА и разработен от оперативна група, включваща: Институтът по аграрна икономика към Селскостопанска академия – София, Тракийски университет – Стара Загора, Земеделски институт – Стара Загора.

В настоящият момент броя на овцете и козите е намален под критичния минимум и породният състав не отговаря в необходима степен на изискванията на вътрешния и външните пазари. На лице е засилена, широкомащабна конкуренция с месни, млечни продукти и висококачествена вълна. Нарушена е структурата на породите, която би трябвало да включва заводски (нуклеусови), репродуктивни и стокови стада, това създава реална опасност от нарушаване на вековни национални традиции, свързани с отглеждането на овце в България.

В официални източници, пряко свързани с проблема, и базирано на практически данни, а именно в Резолюция на Европейския парламент от 3 май 2018 г. относно актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС (2017/2117(INI)), е посочено, че кризата в овцевъдството и козевъдството обхваща всички страни от Европейския съюз. Секторите овцевъдство и козевъдство са с най-ниска рентабилност, а ангажираните в този бранш – с най-ниски доходи. Именно с цел справяне с описаните в резолюцията проблеми, които се споделят и от всички участващи по проекта фермери възниква и идеята на НОКА за реализация на настоящия проект – използване на един иновативен и съвременен метод за обмен на информация и комуникация между овцевъдите в страната.

Ползите от проекта се изразяват в повишаване устойчивостта на фермерите в сектора – те да бъдат по-добре информирани, да прилагат последните новости и да имат достъп до иновации, да са по-конкурентни, по-мотивирани и гъвкави; повишаване на познанията на фермерите и подобряване на работата им; развитие на пазара; намаляване на разходите на фермерите; повишаване качеството на продукцията; достъпна и достоверна информация за потенциални инвеститори; достъпна и достоверна информация за потребители на продукти от овче мляко и месо.