Данните от измервателните станции за качеството на въздуха в Стара Загора вече са достъпни на интернет страницата на Общината

178

Две нови автоматични измервателни станции за контрол на чистотата на атмосферния въздух следят непрекъснато нивото на фините прахови частици и чистотата на атмосферния въздух в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Станциите са монтирани и пуснати в експлоатация през месец декември 2020 година. Местоположението им е определено с цел коректно отчитане на влиянието на различните източници на емисии на фини прахови частици, включително и тези от битовото отопление с дърва и въглища. Станция „Железник“ е разположена в кв. „Малък Железник“, междублоково пространство, на ул. „Иван Пашинов“ No 16, а станция „Славянска“ се намира на площадка в района на бул. „Славянски“ No 2.

Измервателните станции са оборудвани с автоматични анализатори за едновременно измерване на концентрациите на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 в атмосферния въздух, което е от съществено значение за оценка на неблагоприятното въздействие на замърсяването с фини прахови частици върху здравето.

Данните от двете автоматични станции постъпват в реално време в Eкспертния център по проекта и в Община Стара Загора. От 8 юни е осигурена визуализация на тези данни на интернет страницата на Общината в раздел „Околна среда“ от основното меню, подменю „Качество на атмосферния въздух на адрес: https://air.starazagora.bg/“. Визуализацията дава възможност за проследяване както на последните данни от измерените за предходното денонощие средноденонощни стойности на двата показателя за фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), така и за стойностите на фини прахови частици през избран 30-дневен изминал период.

Автоматичните измервателни станции са осигурени по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, който се реализира с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз. С данните от мониторинга ще се направи оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта, който обединява усилията на шест общини – Столична, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Монтана, за трайно намаляване на замърсяването с фини прахови частици на атмосферния въздух.

(СН)