В СТАРА ЗАГОРА СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

247

На 12 септември 2023 г. в гр. Стара Загора се проведе третото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Стара Загора. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 31 души от цялата област, представители на: общински администрации, РИОСВ, Дирекция Национален парк „Централен Балкан“, Национална служба за съвети в земеделието – ТОО Стара Загора, Регионална дирекция по горите – Стара Загора, държавни ловни и горски стопанства, Областен информационен център, РДПБЗН – Стара Загора, Напоителни системи ЕАД, клон Горна Тунджа – гр. Стара Загора, екологични неправителствени организации, местни инициативни групи и представители на бизнеса.

Събитието беше открито от инж. Диана Ганева, и.д. Директор на РИОСВ-Стара Загора.

В първия панел бе представен опит и добри практики от Австрия и Франция в разработване и изпълнение на планове за управление на защитените зони. Във втория панел бяха разяснени възможностите за финансиране в „Натура 2000“. В третия панел бе представена ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000“. Фокусът бе насочен към проекти в областта на управлението на горите, пасищата и сладководните екосистеми. Дискусия по темите на отделните панели бе проведена в рамките на четвъртия панел. Основните акценти бяха поставени върху необходимостта от извършване на системен мониторинг и опростяване на процедурите за кандидатстване по различните програми за финансиране. Отбелязано бе още, че на регионално ниво е необходимо осигуряване на по-добра комуникация и координация на службите, работещи в областта на земеделието и горите.Третата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължи със следващите регионални събития: на 13 септември в Ямбол, на 14 септември в Сливен, на 26 септември във Варна, на 27 септември в Бургас, на 03 октомври в Благоевград и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Третата национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/treta-nacionalna-kampania/.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по  проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Консорциум «Комуникации за Натура 2000» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
www.eufunds.bg