„АРСЕНАЛ“ АД ПРЕДЛАГА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

1232

ДРУЖЕСТВОТО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

ЗА ЗАВОД 5

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТАНТ ПО ЕЛЕКТРО КИП И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Описание и изисквания:

– Разработване на проекти за комплексна автоматизация на производствените процеси;

– Проектиране на електро-инсталации;

– Проектиране на системи за управление на машини, инсталации и съоръжения, базира­ни на контролери;

– Проектиране на автоматизирани системи за управление на нестандартно оборудване и съоръжения;

– Изчисляване и оразмеряване на проектираните инсталации и системи;

– Внедряване /монтаж, пуск и настройка/ на системи за управление и автоматизация;

– Осъществяване на авторски контрол на производството и монтажа на инсталации и съоръжения;

– Усъвършенстване на съществуващи инсталации и съоръжения, с цел подобряване на техните характеристики.

Изисквания към кандидатите:

– Висше техническо образование – бакалавър или магистър;

– Владеене на чужди езици е предимство;

– Компютърни умения – MS Office, Internet, Auto CAD, EPLAN, софтуер за управление и проектиране;

– Опит в проектирането на системи за управление, базирани на промишлени контроле­ри, КИП и А

съоръжения, промишлена автоматизация и електро-инсталации;

– Познания в съответната нормативна база и специализирани софтуерни продукти.

Личностни качества: Способност за работа в динамична среда, аналитично мислене, организираност, прецизност.

РЪКОВОДИТЕЛ КОНСТРУКТИВЕН ОТДЕЛ

Задачи и отговорности:

– Ръководи и организира разработването на конструктивна документация на машини, детайли и изделия, необходими за производството;

– Разпределя разработването на нови изделия и контролира изпълнението на отделните етапи;

– Подготвя план и следи за изпълнението му по график, следейки стриктно изискванията на ръководството;

– Комуникира ефективно с колеги от фирмата с цел навременно и качествено осъществя­ване на дейностите;

– Извършване якостни и размерни изчисления на конструираните изделия и екипировка;

– Осъществява авторски контрол на производството и монтажа на машини и съоръжения;

– Усъвършенстване на вече съществуващи машини и съоръжения, с цел подобряване на техните характеристики;

– Работи в екип с всички участници в процеса.

Изисквания към кандидатите:

– Висше инженерно техническо образование в областта на машиностроенето;

– Владеене на английски език /писмено и говоримо/;

– Опит на подобна позиция;

– Компютърни умения – MS Office, Internet, Auto CAD, Solidworks, TopSolid.;

– Професионален опит в машиностроителни фирми е предимство.

Личностни качества: Отлични административни, организационни и комуникационни умения, способност за работа в динамична среда, аналитично мислене, организираност, прецизност, работа в екип, поемане на лична отговорност. 

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

Описание и изисквания:

– Конструиране на нестандартно оборудване и инсталации;

– Конструиране на машини;

– Конструиране на технологична екипировка;

– Извършване якостни и размерни изчисления на конструираните изделия и екипировка;

– Осъществяване на авторски контрол на производството и монтажа на машини и съоръ­жения;

– Усъвършенстване на вече съществуващи машини и съоръжения, с цел подобряване на техните характеристики.

Изисквания към кандидатите:

– Висше образование – бакалавър или магистър;

– Владеене на чужди езици е предимство;

– Компютърни умения – MS Office, Internet, Auto CAD, Solidworks, TopSolid;

– Професионален опит в машиностроителни фирми е предимство. Личностни качества: Способност за работа в динамична среда, аналитично мислене, организираност, прецизност.

 

СПЕЦИАЛИСТИ:

– Инженер-металург – 1

Образование и квалификация: Висше техническо образование, специалност „Металознание и термична обработка на металите“ или други подобни; Средно техническо образование с продължаване на обучението.

Допълнителни изисквания: Разработване и внедряване на технологични процеси по термична обработка, коване и обемно щамповане на метали и сплави. Работа със специализиран софтуер.

– Инженер-конструктор – 1

Образование и квалификация: Висше техническо образование.

Допълнителни изисквания: Разработване на конструкторска документация на приспособления и екипировка за нанасяне на химични, галванични и лакобояджийски покрития.

– Инженер-технолог на пластмасите и каучука – 1

Образование и квалификация: Висше техническо образование, специалност „Технология на пластмасите и каучука“ или други подобни. Средно техническо образование с продължаване на обучението.

Допълнителни изисквания: Разработване и внедряване на технологични процеси за преработване на пластмаси и каучук чрез шприцване и пресоване.

– Инженер химични процеси – 1

Образование и квалификация: Висше химическо, инженерно-химическо, средно специално химическо образование.

Допълнителни изисквания: Разработване и внедряване на технологични процеси за нанасяне на химични и галванични покрития и за защита на металите от корозия.

Кандидатите за тези позиции е необходимо да притежават личностни качества като лоялност, отговорност, инициативност, умение за работа в екип, комуникативност.

– Началник-смяна – 1

Образование и квалификация: Висше химическо, инженерно-химическо, средно специално химическо образование.

Допълнителни изисквания: Професионален опит 5 години.

Кандидатите за тези позиции е необходимо да притежават личностни качества като лоялност, отговорност, инициативност, умение за работа в екип, комуникативност.

– Инженер контролно-измервателни уреди и апаратура – 1 човек, висше техническо образование;

– Инженер ВиК – 1 човек, висше образование;

– Инженер енергетик – 1 човек, висше образование.

– Техник, електронна техника – 1 човек, висше образование;

– Инженер производство – 5 души, висше образование;

РАБОТНИЦИ ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ:

– Апаратчици – средно образование;

– Байцвачи на метали;

– Бобиньор ел. машини – средно специално образование;

– Бояджии промишлени изделия, на 8-часов работен ден;

– Бояджии промишлени изделия, на 7-часов работен ден;

– Водач на мотокар – средно образование, работа на смени;

– Електрозаварчик – средно образование;

– Електромонтьор – средно образование;

– Електромонтьор, изграждане, поддръжка и ремонт – средно специално образование;

– Електромонтьор, изпитване ел. съоръжения – средно специално образование;

– Електроженист – средно образование;

– Изпитател, хидравлично налягане ММ – средно образование;

– Изпитател на взривни материали;

– Инструменталчик;

– Лакировач, метал – средно образование, работа на смени;

Машинен монтьор – ремонт на машини – средно образование;

– Машинен оператор амуниции – средно образование;

– Машинен оператор компресор – средно образование;

– Машинен оператор ММ с ЦПУ – средно образование;

– Машинен оператор производство експлозивни вещества – средно образование;

– Монтажник изделия от метал /боеприпаси/ – средно образование;

– Монтажник изделия от метал /боеприпаси и експлозивни вещества/ – средно образование;

– Монтьор поддръжка инсталации и оборудване – средно образование;

– Настройчик ММ с ЦПУ – средно специално (техническо) образование;

– Настройчик на пресови металообработващи машини – средно специално образование;

– Общ работник в промишлеността;

– Окачествител – средно образование;

– Оксиженист – средно образование;

– Оператори на преса за метал;

– Преносвач ръчно;

– Производствени контроли, на 7-часов и на 8-часов работен ден – средно образование;

– Стругар – средно образование;

– Фрезисти – средно образование;

– Шлайфист – средно образование;

– Шлосер – средно образование;

– Чистач – средно образование.

 

ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНИЯ ЗАВОД

РАБОТНИЦИ ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ:

– Шлайфист;

– Стругар;

– Фрезист;

– Шлосер-инструменталчик;

– Координатчик.

 • Изисквания:

– Завършено средно образование;

– Умения за самостоятелна работа по професията.

Телефон: 0885079187

 

„АРСЕНАЛ АД“ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ IT-СПЕЦИАЛИ­СТИ

Описание и изисквания:

Задълженията включват:

 • Инсталиране и настройка на Linux (Debian /Red Hat) Windows работни станции за работа в мрежова среда;
 • Осигуряване на софтуерна поддръжка на по­верените устройства.

Нашите изисквания:

 • Опит в инсталацията и поддръжката на кли­ентски операционни системи: Windows, Linux;
 • Основни познания за ползване на LibreOffice / OpenOffice, Thunderbird / MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Познания в областта на мрежовите комуника­ции: LAN, TCP/IP, виртуални мрежови сегменти (VLAN);
 • Опит в конфигурирането и настройката на мрежови устройства;
 • Конфигуриране и проследяване и отстраня­ване на мрежови проблеми;
 • Опит в изграждането и мрежовото окабелява­не на сървърни шкафове и на крайните клиенти;
 • Отстранява възникнали хардуерни и софту­ерни проблеми по потребителски и сървърни системи;
 • Опит с периферни устройства: принтери, на­стройка и въвеждане в експлоатация, отстраня­ване на проблеми, възникнали с тях;
 • Добро аналитично мислене и умение за от­страняване на проблеми навременно. Самоини­циативност.

Счита се за предимство:

 • Опит в обучение и консултиране на крайни клиенти;
 • Образование: бакалавър или по-висока сте­пен в областта на информационните технологии или близка до нея, с добре застъпена подготов­ка по информационни технологии;
 • Основни познания в скриптинга: Bash / PowerShell.

Ние предлагаме:

 • Работа с млад и креативен екип;
 • Заплащане по всички установени законови изисквания;
 • Заплата, адекватна на търсените знания и възможности.

За повече информация: 0882987823, Таньо Стоев


„Арсенал“ АД е най-големият работодател в сфера „Машиностроене“ в България с широка и разностранна социална политика.

За улеснение на старозагорци, „Арсенал“ АД откри офис за приемане и придвижване на документите за работа. Всеки желаещ може да се запознае на място със свободните позиции и да получи информация за тях.

Офисът се намира в центъра на Стара Загора,
бул. „Цар Симеон Велики“ № 118;

Всеки работен ден от 9.00 до 19.00 часа,
в събота – от 10.00 до 14.00 часа.

Офисът ще работи и на 26, 27, 28, 29 и 30 декември 2022 г.
Тел.: 0882987754; 0882987799

Е-mail: kadri@arsenal-bg.com