Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред "Старозагорски новини":Намалението на паралелките в езиковите гимназии не би било работещо

В Стара Загора днес министър Красимир Вълчев обсъди с представителите на институциите и бизнеса нужните законодателни промени в образованието- Министър Вълчев, оправдаха ли се очакванията на представителите на старозагорския бизнес от срещата с Вас, какви искания поставиха членовете на Клуба на работодателя?

- Имахме ползотворен разговор с работодателите. Той обхвана широк кръг от въпроси - още от предучилищното до висшето образование. Общото очакване от работодателите и от обществото е образователната система да подготвя по-добри специалисти, децата да имат по-високи образователни резултати, всички сектори да имат по-добра база откъм човешки ресурси. Това ще става все по-голямо очакване през следващите десетилетия, защото имаме общ дисбаланс на пазара на труда, имаме и недостиг на работна сила.

Много хора навлизат в пенсионна възраст, а от друга страна - завършващите ученици и студенти, които излизат на този пазар, са малко. Затова предизвикателство пред нас е подобряването на образователните резултати на всички деца, ученици и студенти - те да бъдат по-подготвени и по-пригодни за този пазар. Имаме и структурни несъответствия - при намаляващия брой на хората, които излизат на пазара на труда, трябва да направим така, че образователната структура да запълни тази празнота - както по професии, така и по степени на образование. Факт е, че имаме драматичен недостиг в някои сектори: голям е недостигът на кадри със средно и висше техническо образование. Затова в разговорите ни с работодателските организации акцент е професионалното и висшето образование. По отношение на професионалното образование от страна на работодателите ни бяха поставени конкретни въпроси, касаещи мрежата от професионални гимназии в града и областта.

- Какво ще направи Министерството на образованието в тази посока?

- За следващата учебна година ще регламентираме механизъм за допълнително финансиране на професионалните паралелки. Правим такъв механизъм на регионално и областно ниво, в който ще бъдат изведени тези професии. Ще регламентираме допълнителни средства като право на транспорт на учениците, ако пътуват до професионална гимназия. Много е важно да направим информационна кампания, тъй като анализите показаха, че много родители не искат техните деца да учат в професионална гимназия, защото считат, че това не е престижна опция, не виждат пълноценната трудова и житейска реализация на своите деца.

- Как ще опровергаете това мнение?

- Имаме редица сектори, в които кадрите с професионално образование получават по-високи възнаграждения, понякога дори по-високи и от тези на кадрите с висше образование. Освен това представителите на бизнеса трябва да влязат в училищата. Говорихме, че трябва да разширим дуалното обучение. Това са все форми на комуникация, които са необходими, за да утвърдим престижа на професионалното образование и да свържем образователната система с реалния сектор.

- А за системата на висшето образование?

- По същия начин ще постъпим и там. От две години преструктурираме приема, който е намалял с 12 хиляди студенти в професионалните направления, наречени неприоритетни. А могат да се насочат повече студенти към педагогическите, аграрните, инженерно-техническите, природоматематическите специалности. За съжаление, сега резултатът е минимален. Преструктурираме и приема, и финансирането, насочихме допълнителни стипендии в тези професионални направления, но явно, че трябва да засилим тези неща. Дори да търсим други способи, за да направим така, че търсенето на висше образование да бъде в по-голяма степен в съответствие с потребностите на пазара на труда.

- Работодателите повдигнаха въпроса да бъдат намалени паралелките в езиковите гимназии за сметка на увеличението на професионалните. Приемате ли това предложение?

- Това не би било работещо.

- Казахте, че сте говорили за разширяване на дуалното обучение. Ще се включи ли бизнесът в този процес?

- Това беше темата, която най-широко дискутирахме. Ежегодно се увеличава броят на училищата, в които учениците са включени в дуална форма на обучение. В момента финансирането е преди всичко проектно. Много от работодателите виждат преките ползи от това обучение, много от учениците - също. И в бъдеще, когато няма да има и проектно финансиране, аз съм убеден, че ще намерим формулата да споделим разходите. Несъмнено една част от тези разходи ще бъдат поети от работодателите. А и те самите ще имат ползи от това да има повече ученици, включени в тази форма на образование. Друга част от средствата сигурно ще бъдат поети от бюджета на училищата.

- Къде точно ще се реализират бъдещите технически специалисти, след като на този етап нямаме чак толкова заводи и производствени предприятия?

- При всички случаи работодателите не могат без хора. Ако това обучение е в синхрон с потребностите на пазара на труда, те ще имат все по-остра нужда от добри специалисти и ще бъдат готови да увеличават възнаграждението. Търсенето и предлагането на пазара ще доведе и до увеличаване на средната работна заплата - нещо, което се случва сега. И можем да очакваме, че през идните години ще се случва още повече. Един такъв процес на увеличение на доходите е неизбежен, както е неизбежно и сближаването на доходите у нас с тези в другите страни членки на Европейския съюз. Надяваме се, че това ще се отрази и на нетната миграция, която наблюдаваме. Тоест все повече хора ще предпочетат да останат, или да се върнат в България, защото, дори и с по-ниски доходи, тук ще могат да работят при прилични условия, ще имат възможност да гледат семействата си, ще бъдат в българска езикова, културна и социална среда, което също е важен фактор да задържим хората. Работодателите правят усилия в тази посока. Аз имах възможност да ги чуя, а те имаха възможност да научат ние какво правим.

- Как страната ни ще се справи с недоверието на бъдещи частни инвеститори, които се съмняват в качеството на подготовката на техническите кадри заради високата средна възраст на учителите у нас?

- Този проблем със застаряващите професионални групи го има във всички сектори. Много голям е процентът на хората, които до 10-15 години ще навлязат в пенсионна възраст. И те са във всички системи - в образованието, в здравеопазването, в мехатрониката, в енергетиката. Затова ние трябва да осигурим по всички системи добре подготвени кадри. Това е много трудно. Ние акцентираме върху политиката за включване на млади хора в педагогическото образование. Ангажиментът ни е за двойно увеличение на възнагражденията. Ако най-мотивираните ученици станат после и мотивирани учители, ние ще постигнем общо добри образователни резултати и по този начин ще има база за всички останали. И това е разликата между учителската и другите професии.

- Според Вас, откъде трябва да се тръгне в подготовката на добри професионалисти?

- Много е важно да тръгнем още от детската градина. Изследванията ни показват, че ако децата, особено тези, чийто майчин език не е български, или тези, чиито родители са с ниско образование, бъдат обхванати в системата на предучилищното образование, след това има много по-голяма вероятност те да стигнат до VII-VIII клас и да се включат в професионално образование, и да бъдат пригодни за пазара на труда. Затова политиките за добри професионалисти трябва да започват от ранното детско развитие, от обхващането на децата най-напред в детската градина, а след това в основното, средното и висшето образование. Особено важно е учебното съдържание. Върху това работим в момента.

Въпросите зададе:
Димка КАБАИВАНОВА