Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Брикел реализира допълнителни екологични дейности по проекта си за изграждане на депо за неопасни отпадъци

В изпълнение на проект за изграждане на съвременно депо за неопасни отпадъци на електроцентралата "Брикел" ЕАД - Гълъбово, извърши допълнителни дейности за рекултивация на терени от бившия сгуроотвал, съобщиха вчера от дружеството. Извършено е запечатване на пепелината извън строителната площадка на площ над 200 дка и е създаден озеленителен пояс.

Засадени са над 500 широколистни, студоустойчиви дръвчета от видовете миризлива върба и тамарикс, които са подходящи за реализирането на ветрозащитен пояс по южната и източната граница на депото. Залесяването е съобразено с посоката на преобладаващите ветрове в района и цели предотвратяване на замърсяването на град Гълъбово с неорганизирани прахови емисии и подобряване качеството на атмосферния въздух.

(СН)