Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Референтният документ на ЕК, касаещ съществуването на комплекс "Марица-изток" няма законна сила

Факсимиле от правното становище, поръчано от Devril - немска асоциация на лигнити, която е един от членовете на Еврокол, както и българското въгледобивно дружество "Мини Марица-изток"Факсимиле от писмото на Еврокол до комисаря по околната среда Кармену Вела, копие от което е изпратено и до всички еврокомисари Еврокол настоя пред еврокомисарите, взетите в Брюксел на 28 април т.г. решения да бъдат прегласувани, заради открити нарушения в процедурата

Реферетният документ на ЕК за най-добрите налични техники за големите горивни инсталации, приет на 28 април в Брюксел, който наложи неизпълними нива на емисиите, отделяни от въглищните ТЕЦ -ове и постави под въпрос съществуването на комплекс "Марица-изток" се оказа, че няма законна сила.

Това стана ясно от становището на Европейската асоциация за въглища и лигнити Еврокол, изпратено до еврокомисаря по околната среда Кармену Вела, с копие до всички останали еврокомисари (в това число и бъдещия български еврокомисар Мария Габриел).

То е изпратено и до всички членове на Еврокол, сред които е и "Мини Марица-изток", с настояването то да бъде представено пред съответните правителства.

Позицията на Еврокол, изразена пред еврокомисарите и респективно пред правителствата на страните-членки на ЕС е, че Референтният документ трябва да бъде прегласуван.

В основата на позицията на Еврокол е правното становище, поръчано от Немската асоциация на лигнитите Devril (член на Еврокол), в което по категоричен начин е заявено, че приетият Референтен документ НЯМА ЗАКОННА СИЛА, ЗАРАДИ НАРУШЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА по време на заседанието в Брюксел на 28 април, основното от които е, че държавите-членки на ЕС не са били своевременно информирани за измененията, направени в последния момент, които обаче облагодетелстват отделни държави. "Измененията в последния момент изглежда са политически маньовър и не се основават върху солидна техническа и икономическа информация съгласно изискванията на Директивата относно емисиите от промишлеността", се казва в позицията на Еврокол, изпратена до еврокомисарите.

В правното становище е упоменато, че в последния момент, в самия ден на гласуването -28 април, на гласуващите са били раздадени изменения на проекта на Референтния документ, касаещи промени в обхвата на заключенията. Измененията касаят двигателите с течно тежко гориво и/или с леко дизелово гориво, които се освобождават от наложените рестриктивни норми на атмосферни замърсители до 2025 г. (за нови двигатели) и 2030 г. (за съществуващи двигатели), без да са представени аргументи, защо тези съоръжения, трябва да бъдат превилигировани. "Изглежда в направеното в последния момент изменение има за цел да създаде стимул за положителен вот по време на заседанието на Комитета (участниците в гласуването) и наистина Комитетът гласува положително с възможно най-малкото мнозинство от 0,14% от общото представлявано населеине на ЕС. Според сведенията, председателят на Комитета е потиснал всякакви дебати или обсъждане на направеното в последния момент изменение и е отказал исканията за временно спиране на заседанието, за да бъде направена подробна задълбочена оценка на изменението", се казва в правното становище. Според авторите му, това е безпрецедентен случай на нарушение на съществени процедурни изисквания, определени в Регламента на ЕС No 182/2011 г. и посяга на правата на държавите-членки, съгласно чл.291 на Договора за функциониране на Европейския съюз. Изрично в правното становище е посочено, че регламентираните срокове за внасяне на изменения в предстоящ за гласуване документ е 14 календарни дни и само в екстремни ситуации - 5 дни, тоест срокове, които не са били спазени. В документа се подчертава още, че начинът, по който се е провела процедурата на 28 април, е бил непрозрачен и е лишил страните-членки от ефективен контрол върху взетото решение. Това според авторите на правното становище е довело до ситуация, в която държавите, които не разчитат в енергийния си баланс на въглищните запаси да вземат "връх в гласуването", за разлика от държавите, кои разполагат с такива и разчитат на тях като основен местен източник на ел. енергия.

Заради това е и искането на Еврокол да бъде направено прегласуване на Референтния документ, като този път щателно да бъдат взети под внимание както техническите, екологичните и социално-икономическите обосновки на внесеното в последния момент изменение, така и мнението на учените и инженерите от въглищната промишленост, които са единни в позицията си, че БЕЗ АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ И ПОЛЗИТЕ (б.р.за заложените нови стойности на атмосферните замърсители, отделяни от въглищните централи), Е НЕОБМИСЛЕНО ДА СЕ ВЗЕМАТ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ, КОИТО ЩЕ ДОБАВЯТ РАЗХОДИ, НО МОЖЕ ДА НЕ ПОДОБРЯТ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА.

В интерес на истината, подобна позиция изрази и най-дългогодишният директор на комплекс "Марица-изток" - старозагорецът Руси Данев.

Дали настояването на Еврокол ще бъде удовлетворено, се оказва да стане известно в близките седмици. Това, което към момента не е извество, е: защо представителят на българското Министерство на околната среда и водите, участвал в гласуването на Референтния документ на 28 април в Брюксел, не е съобщил тези подробности след завръщането си от командировка. И защо България отново трябва да научава поредните изключително важни факти за съдбата на въглищните топлоцентрали и комплекс "Марица-изток", за втори пореден път, от Еврокол, а не по линия на нашия командирован представител в Брюксел.

Йовка НИКОЛОВА