364 млн. лв. са насочени към 64 Местни инициативни групи

97

364 млн. лева е общият размер на средствата, насочени към Местни инициативни групи, които понастоящем са 64 в страната и обхващат 115 общини. Това стана ясно по време на работна среща, проведена в Областен информационен център – Стара Загора, по време на която бяха представени възможностите за финансиране на малките населени места в областта чрез Местните инициативни групи (МИГ).

От Областния информационен център припомниха, че МИГ представляват публично-частни партньорства между местната общинска администрация, бизнеса и неправителствените организации на съответната територия. Всяка от тях работи по изготвена стратегия за водено от общностите местно развитие, разработена предвид местните потребности и потенциал на региона.

В област Стара Загора функционират четири Местни инициативни групи, обхващащи 7 общини: СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“; СНЦ „МИГ – Брезово, Братя Даскалови“; СНЦ „МИГ – Гълъбово, Опан“ и СНЦ „МИГ – Чирпан“ .

Общият бюджет на стратегията на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“ за периода 2014 – 2020 г. е 6 376 005 лв., като безвъзмездната финансова помощ за проекти по ПРСР е 2 933 745 лева, за проекти по ОПРЧР е 1 486 430 лв. и за проекти по ОПИК е 1 955 830 лева. До момента СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“ е с 8 одобрени проекта по ПРСР на обща стойност 1 446 747 лева, като 5 от проектите са за ремонт на читалища, улици и паркове в общините Мъглиж и Гурково и 3 проекта са за модернизиране на земеделските стопанства.

СНЦ „МИГ – Брезово, Братя Даскалови“ е с одобрен бюджет по ПРСР за 2 933 700 лв., като към момента има одобрени 9 проекта за модернизиране на земеделските стопанства за 660 872 лв.

СНЦ“ МИГ – Гълъбово, Опан“ е с общ бюджет за периода 2014 – 2020 по ПРСР от 2 933 745 лв., а към момента одобрените проекти са 12 на обща стойност 1 581 977.00 лева.

СНЦ „МИГ – Чирпан“ е с одобрен бюджет по стратегия по ПРСР от 2 933 700 лева, а одобрените проекти са 15 на обща стойност около 1 751 753.00 лева.

Предстои през 2020 г. Местните инициативни групи в Старозагорска област да отворят всички мерки, включени в стратегията им, като Областен информационен център – Стара Загора, ще съдейства с обявяването на процедурите им в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020).

(СН)