Ще предоставят безвъзмездно екологични отоплителни уреди на повече от 1 000 домакинства в Стара Загора

82
Въпреки че по данни на ИАОС в Стара Загора няма регистрирани наднормени стойности на атмосферни замърсители, Общината се включи в проекта с цел намаляване на емисиите от битовото отопление

Община Стара Загора започва изпълнението на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по програма LIFE 2014-2020 на Европейския съюз. Неговата цел ще бъде в период от 6 години да бъдат намалени емисиите на фини прахови частици от битовото отопление чрез закупуване на екологични отоплителни уреди на повече от 1 000 домакинства в Стара Загора, подбрани по определени критерии, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Днес бе подписано Споразумението за безвъзмездна финансова помощ, с координиращ бенефициент Столична община и асоциирани бенефициенти Стара Загора, Бургас, Русе, Монтана и Велико Търново. Общата стойност на проекта е 32.6 млн. лв., от които 2.9 млн. лв. са разходите, предвидени за Община Стара Загора. Съфинансирането от страна на Общината е на стойност 1.16 млн. лв.

Независимо че в Стара Загора няма регистрирано атмосферно замърсяване през последните години, а през 2017-а и 2018 г. бяха постигнати добри резултати за намаляване на емисиите от фини прахови частици, за да се запази и поддържа постигнатото, общината се включи в проекта за продължаване изпълнението на мерки, насочени основно към намаляване на емисиите от битово отопление. Това обаче е един продължителен и изискващ много усилия процес не само от страна на общинската администрация, но и от гражданите. Те, освен потърпевши от недостатъчно доброто качество на въздуха, с действията или бездействията си предизвикват и голяма част от регистрираните наднормени емисии.

Проектът включва три фази на изпълнение.

В първата фаза, с продължителност 18 месеца, чрез две нови стационарни измервателни станции, разположени в най-проблематичните райони от гледна точка на битовото отопление, ще бъдат проучени и измерени съдържанието на фини прахови частици и метеорологичните параметри. Инсталираните устройства ще бъдат използвани както по време на изпълнението на проекта, така и след края му. Данните от стационарните станции ще бъдат използвани за мониторинг по проекта, за оценка на резултатите от него, както и за разработване на система за ранно предупреждение за очаквано замърсяване. Системата ще изпраща предупреждения в рамките на 2 – 3 дни преди регистрирането на очакваните превишения на дневните пределни стойности на фини прахови частици въз основа на математическо моделиране.

Втората фаза също е с продължителност 18 месеца и включва разработване и тестване на схема за преход към алтернативни форми на отопление на 80 домакинства от територията на града. Преходът ще бъде от замърсяващо гориво към чисто гориво или технология. Възможните алтернативни решения за отопление могат да включват както оборудване с универсални отоплителни уреди – котли, печки и др., така и специфични решения за конкретни квартали като например използване на съществуващи системи за газоснабдяване и др.

Последната фаза е с продължителност 3 години и през нея ще се осъществи същинското прилагане на алтернативни форми на отопление за повече от 1 000 домакинства на територията на Стара Загора. Схемата на подмяна на домакинските горивни отоплителни уреди с алтернативни, по-високо екологични, ще се прилага с предимство в кварталите, където намаляването на замърсяването е реалистично и съответства на желанието на населението да замени своите отоплителни уреди.

Закупените по проекта отоплителни уреди ще са собственост на общината и ще бъдат предоставяни на домакинствата за безвъзмездно ползване в продължение на 5 години, като след този период ще се прехвърлят на домакинствата. Старите отоплителни уреди ще се предават за скрап, с цел да се гарантира тяхното извеждане от употреба.

За подбора на домакинствата, които ще бъдат включени в схемата за подмяна на отоплителните уреди, след широко обществено обсъждане ще бъдат разработени критерии за допустимост на кандидатите, включващи екологични и социални изисквания.

По проекта няма да се финансира изграждането на връзки към газовите и централните отоплителни мрежи и друга инфраструктура и оборудване, които са собственост на съответните фирми, предоставящи услугата, както и свързаните с тях такси.

(СН)