Фирма „СИМАРО” ООД успешно изпълни проект „Повишаване на енергийната ефективност в СИМАРО ООД”

95

Фирма „СИМАРО” ООД успешно изпълни проект „Повишаване на енергийната ефективност в СИМАРО ООД” по договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0181-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта бе подобряване на енергийната ефективност на „СИМАРО” ООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Тя е осъществена чрез постигане на следните специфични цели:

  • Въведено в експлоатация ново производствено оборудване;
  • Внедрена система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт
    БДС EN ISO 50001.

Изпълнението на проекта позволи на фирмата да разшири капацитета на съществуващия стопански обект, да намали разходите за производство на единица продукция, да развие екологосъобразно производство и да подобри енергийната ефективност на фирмата.

Обща стойност: 2 140 000,00лв., от които 1 275 000,00 лв. европейско и 225 000,00 лв. национално съфинансиране.