Търсят социален работник за областния екип по приемна грижа – Стара Загора

75

Община Стара Загора в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е бенефициент по Проект „Приеми ме 2015“ по ОП „Развитие на човешки ресурси“ 2014 – 2020 г., обяви процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа. Обхватът на работа са общините Стара Загора, Раднево и Чирпан.

Дейността на социалния работник включва – познаване и прилагане на нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа“ на територията на общините и др.

Изискванията към кандидатите са да имат образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в една от следните специалности: „Социални дейности“, „Психология“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“ или „Социален мениджмънт“, както и доказан професионален опит в сферата на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ или в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 години.

Специфични изисквания са да умее да работи самостоятелно и в екип; да е комуникативен и инициативен; да предлага решения на възникнали проблеми; да познава и прилага законодателството, свързано със социалната услуга, както и спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и други.

Документи се подават лично всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа до 15 януари (включително) в сградата на Общинска администрация – Стара Загора, ет. 7, стая 712 в запечатан плик, на който са посочени трите имена, адрес за кореспонденция с кандидата и телефонен номер. Допълнителна информация относно процедурата може да бъде получена на тел.: 042/614 872, както и от интернет страницата на Община Стара Загора, раздел „Конкурси и обявления за работа“.

(СН)