Търкания в ЕС се очаква да предизвика продължаващата работа на „Марица изток“

284
Част от участниците в Международния енергиен форум

Това заяви проф. Холгер Рогнер, енергиен експерт от IIASA

„В ЕС въглищата вече не са възможна алтернатива. Улавянето и съхранението на въглерод, което би могло да даде втори живот на въглищата, е непопулярно, скъпо и все още не е доказано от търговска гледна точка. Очаква се продължаващата работа на електроцентралите „Марица изток“ да предизвика търкания с ЕС и да повиши общите производствени разходи“. Това съобщи проф. Холгер Рогнер, енергиен експерт от IIASA (Международен институт за приложен системен анализ) по време на третия енергиен форум, организиран от АБВ в събота, под надслов „Енергетика, икономика, сигурност – актуални измерения“.

Изказването на форума е било свързано с практическите алтернативи на ел.енергия в България.

Въпреки предизвикателствата, пред които са изправени въглищните електроцентрали заради Парижкото споразумение, представителят на IIASA не е успял да посочи алтернатива за енергийната сигурност на страната ни. „Природният газ изисква нови мощности, тръбопроводи и дългосрочни договори за внос на газ, тъй като България не притежава действително местни газови ресурси. По-периодичните възобновяеми източници на вятър и слънчева енергия създават проблеми със системния баланс (проблеми с надеждността) и разходи. Ядрената енергия предполага завършването на „Белене“ – силно капиталоемко предложение, а не бързо решение“, отбелязал проф. Рогнер.

Доста по-конкретен и категоричен по време на международния енергиен форум и бил българският специалист и бивш директор на „Мини Марица-изток“ – проф. инж. Иван Марков.

„Ефектът от прекратяване експлоатацията на въглищните електроцентрали в нашата страна ще бъде истинско фиаско за енергетиката и гарантиран режим, тотален разпад на икономиката, грандиозна екокатастрофа с изключителен социален резонанс. 30 години се чудим какво да правим с АЕЦ „Белене“; вложихме цяло състояние в 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“, направихме ги „перла в короната“ по оценката на не кой да е, а на лорд Маршал и накрая ги превърнахме в скъп спомен; самозалъгвайки се, че сме „незаобиколим фактор“ по отношение газопроводите, стигнахме да се молим пред разни високи порти; сега сме на път да унищожим въглищната си енергетика, най-значимия собствен енергоресурс“, подчертал проф. Марков.

„Масираният натиск върху въглищните централи на практика ги поставя в ситуацията да прекратят незабавно дейността си или да направят непропорционално високи разходи, без да се постига съответстваща полза за околната среда и тогава да спрат. Инсталираните мощности в термични централи, изгарящи въглища в България, са от порядъка на над 5 000 MW, които произвеждат над 23 TWh годишно, което е почти половината от общо генерираната електроенергия. В „Марица изток“ инсталираната мощност е 3 488 MW, а произведената ел.енергия е 22 TWh/год. при това с ниска себестойност, съпоставима с тази на АЕЦ „Козлодуй“. Загубата на тези мощности би била твърде опасен прецедент, особено след онези 1 760 MW в „Козлодуй“. Загуба над 20 ТWh електроенергия, произвеждани сега от въглищните централи и основно в „Марица изток“, означава, че нито може от нещо друго да ги произведем, нито може да ги внесем, нито да ги пренесем, нито да ги платим“, очертал реалната действителност проф. Марков.

По думите му тези аргументи трябва да се вземат предвид относно бъдещето на въглищните електроцентрали в прехода към нисковъглеродна икономика и то в икономически обосновани и социално приемливи рамки.

„Недопустимо е да се вземат кардинални решения в енергетиката без оценка на въздействието и ЕС следва да преосмисли своята политика в тази сфера, защото това касае конкурентоспособността на европейската икономика и благосъстоянието на хората“, посочил още проф. Марков.

Вместо груб натиск върху въглищните централи бившият директор на „Мини Марица-изток“ е апелирал за задълбочен анализ, включително трансфер на технологии, осигурени ресурсно. И се обявил за изготвянето на национално отговорна, социално-етична, маркетингова енергийна стратегия, в която да се гарантира производството на електроенергия от въглища в разработваните находища до изчерпване на запасите им и най-вече в комплекса „Марица изток“.

Материала подготви:
Йовка НИКОЛОВА