Тракийски университет – Стара Загора, сключи меморандум за сътрудничество с Биотехнологичен и Здравен клъстер

45

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора, доц. д-р Добри Ярков подписа меморандум за сътрудничество с Биотехнологичен и Здравен клъстер.

Основната цел е да се позиционира и популяризира България, като високотехнологична страна, както и да се насърчи синергията между академичните среди, предприемачите, инвеститорите, институциите и новите предприятия, за да превърне идеите в нови продукти и да донесе нови технологии на пазара.

В меморандума двете институции са декларирали намерението си за сътрудничество, което е ориентирано към съвместна дейност, методическа и експертна подкрепа, споделяне на добри практики. Те ще се обединят около общата цел за подпомагане и подкрепа развитието на българското висше образование и бизнеса като двигател за конкурентоспособността и растежа на икономиката, за изграждане на общество, основано на знанието и напредъка на технологиите, подготвящо студентите както за професионалната им реализация, така и за изпълнение на социалната и гражданската им роля.

Целта е засилването на диалога и сътрудничеството между университета и бизнеса, подобряване на съответствието между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование съобразно прогнозираните потребности от работна сила на пазара на труда.

(СН)