Тракийският университет – твърдо против изграждането на цех за олово

132
Тракийски университет - Стара Загора

Учените установиха несъответствия в инвестиционното предложение на свищовската фирма

СТАНОВИЩЕ

по Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово“ в поземлен имот с идентификатор 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с възложител „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД, гр. Свищов

След извършен детайлен преглед на информацията в представения за разглеждане Доклад по ОВОС и приложенията към него Тракийски университет излага своето категорично становище против „Изграждане на цех за производство на олово“ в поземлен имот с идентификатор 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с възложител „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД, гр. Свищов, подкрепено със следните аргументи:

  1. Представената в инвестиционното предложение информация е абсолютно незадоволителна, научно необоснована, технически и технологично незначима.
  2. Ситуирането на цех за производство на олово в непосредствена близост до Учебно-опитното стопанство (УОС) на Тракийски университет е категорично неприемливо предвид нормативните ветеринарномедицински изисквания за допустимото минимално отстояние от 500 m на промишлени предприятия от животновъдни обекти и фактът, че поземленият имот отстои на 130 m по въздух по права линия северозападно от площадката на УОС на Тракийски университе, който е в противоречие на нормативните изисквания.

Необходимо е да се подчертае, че местоположението на УОС, в което се отглеждат голям брой дребни и едри преживни животни, свине, птици и зайци, е избрано съгласно изискванията за отдалеченост от промишлени обекти в екологично чиста градска зона, което е продиктувано от стратегията на Тракийски университет за екологично чисто биопроизводство. УОС е обслужващо звено на Тракийски университет, осигуряващо учебния процес и практическото обучение на студентите, както и научноизследователската дейност в Университета, осъществява научно-производствена дейност, внедрява научни постижения и разработки. В този аспект Председателят на Студентски съвет при Тракийски университет Шейла Рафаилова, от името на членовете на Студентски съвет и студентската общност, заяви категорично несъгласие за одобряване реализацията на инвестиционното предложение и анонсира готовността на студентите от Тракийски университет да преустановят посещенията си на занятия и практики, провеждани в УОС, в случай на одобрение на инвестиционното предложение.

В световен мащаб оловото и голяма част от неговите съединения проявяват силно токсичен ефект върху екосистемите, животните и човека, ефект, който в резултат на акумулирането на метала в околната среда, нарушава екологичното равновесие в продължение на стотици години. Тъй като оловото е устойчив на биоразграждане токсин, попаднал в околната среда, той се акумулира по хранителната верига. Пътят на оловото и съединенията му по веригата околна среда – животни – човек се представя чрез следната схема:

Оловото и съединенията му се абсорбират от почвата и почвените инфилтрати, както от подземните, така и от надземните части на растенията. Директни последици са нарушаване на оксидативното равновесие, което води до инхибиране на цитоплазмените ензими, увреждането на клетъчните структури и оксидативен стрес. Оксидативният стрес е свързан с образуването на реактивни кислородни видове (ROS) и цитотоксични съединения като метилглиоксал и нарушава равновесието на йонната хомеостаза в растителните клетки. Някои тежки метали, включително Pb индиректно индуцират оксидативен срес чрез множество механизми, включително изчерпване на глутатиона, свързване към сулфхидрилни групи от протеини, инхибиране на антиоксидативни ензими или индуциране на ROS-продуциращи ензими. Независимо дали пряко или косвено излагането на високи нива на Pb, води до намаляване или дори до нарушаване на метаболитната активност на растенията:

Попаднал в животинския и човешкия организъм чрез въздуха, водата и храната, металът дифундира в кръвта, чрез която се разпространява в тялото, акумулира се в костите и меките тъкани и предизвиква хронична токсичност, следвайки редица механизми на токсично действие.

Изложените дотук научни факти, публикувани в съвременната научна литература, категорично доказват токсичното действие на оловото, неговите йони, органични и неорганични съединения за околната среда и живите организми. Неоспоримите доказателства от редица проведени лабораторни и клинични изследвания в световен мащаб относно токсичността на метала са достатъчен аргумент против реализацията на инвестиционното предложение в градска зона, в непосредствена близост до обработваеми земи и животновъдни обекти.

В допълнение, изказаното отрицателно становище на Тракийски университет е подкрепено с редица въпроси, съмнения и несъответствия, възникнали при обстойния преглед на инвестиционното предложение. А именно:

– Има ли връзка между незаконно депонираните през 2017 г. 111 т токсични отпадъци, съдържащи олово и живак, на територията на бившето СМК в покрайнините на гр. Свищов и инвестиционното предложение „Изграждане на цех за производство на олово“ в поземлен имот с идентификатор 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с възложител „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД, гр. Свищов? Съвпадение ли е датата 18.07.2019 г. на регистрация на фирмата в търговския регистър и периода на откритите депонирани отпадъци?

* Въпреки направените допълнения, в Доклада за ОВОС на инвестиционното предложение, все още липсва конкретна и детайлна информация за състава на олово-съдържащите отпадъци, които ще бъдат използвани като изходна суровина – произход, химичен състав. Известен факт е, че оловни сплави се използват за изработване на защитни стени, екрани, покрития срещу радиоативност. В кратко описаната технология, обаче, се споменава единствено за наличие на PbO, PbCO3 и PbS!

* По какъв критерий е избрано местоположението – гр. Стара Загора и конкретната площадка за изграждане на цех за производство на олово, а именно поземлен имот с идентификатор 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора?

* В документите, предоставени на web сайта на община Стара Загора за обществено разглеждане липсват:

– индивидуални технологични схеми на: електродъгова пещ, миксер за прахообразни смеси; топлообменник, ръкавни филтри, мокър скрубер, комин късобарабанна пещ;

– материални и топлинни баланси с цел проектиране на подходящото оборудване;

– технологична схема на цялата инсталация;

– технологичен режим на инсталацията

– проект на складовото стопанство и съответните секции.

В тази връзка целесъобразен ли е изготвения Доклад за ОВОС?

* Провеждани ли са пилотни експерименти на предложената технология за извличане на нерафинирано олово?

Въвеждането на промишлено производство изисква провеждане на предварителни изследвания и експерименти, с цел оптимизиране на параметрите и показателите на процесите и последващо математическо моделиране на промишлена инсталация. По какъв начин възложителят е определил работните условия и технологичния режим и е предсказал количествата и състава на отпадъчните продукти и отработените газове?

* Възможно ли е данните, получени от един симулационен софтуерен продукт (без да е известно какви са въведените входящи параметри) да бъдат безусловно приети за достоверни?

* Как би трябвало да се тълкува следното изречение, поместено на стр. 14: „Предвидена е възможност за монтиране на мокър скрубер след батерията от ръкавни филтри, който да улавя евентуално изпускани от пещта серни оксиди чрез използване на рециркулационен алкален разтвор на хидратна вар (варно мляко)“? Серните и азотните оксиди са основните отпадъчни газове, отделяни при термичната обработка на олово-съдържащи продукти и суровини.

* Инвеститорът предвижда улавяне на отпадъчните серни оксиди чрез добавяне на CaO в мокрия скрубер и получаването на отпадъчен гипс. Гипсът несъмнено ще съдържа олово. В инвестиционното предложение не се съдържа информация за последващата утилизация на този замърсен краен продукт!

* На стр. 47 е посочено, че мониторингът ще бъде извършван от оператор. В инвестиционното предложение не се споменава за наличие на автоматизирана мониторингова система, позволяваща контрол на производствените показатели и съдържанието на опасни вещества в отпадъчните газове, твърди продукти и води.

* Относно оценката на риска при аварии, какви мерки ще бъдат предприети, например, в случай на „затлачване“ на ръкавните филтри, което се наблюдава при понижаване на температурата под точката на оросяване (граничната температура, при която газът постига максимално насищане). Под тази гранична температура протича процес на преминаване от газово в течно състояние, т.е. конденз или евентуално директно преминаване в твърдо състояние, тоест ресублимация)? Вероятно отпадъчните газове и прах ще бъдат изпускани директно в атмосферата.

* Обезпокояващ е въпросът за нивото на трудова и промишлена хигиена, като се има предвид факта, че водоснабдяването (в началния етап, чиято продължителност е неясна) ще се извършва от буферен резервоар, захранван от водоноски.

* От текста на инвестиционното предложение става ясно, че битово-фекалните и промишлени отпадъчни води ще се събират в една обща яма, след което периодично те ще бъдат транспортирани до Градската пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Стара Загора, което е недопустимо, поради наличието на олово и други тежки метали в тях, и което от своя страна изисква предварително пречистване с цел отстраняването им.

В заключение, с оглед опазване чистотата на градския район, животновъдни обекти, земеделските площи, почви, води и въздух в кв. Кольо Ганчев и защита на здравето на гражданите на гр. Стара Загора, Тракийски университет предлага на Експертния Екологичен съвет към РИОСВ – Стара Загора да вземе решение за неодобряване реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово“ в имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.

С уважение:
Проф. двмн Иван ВЪШИН
Ректор на Тракийски университет – гр. Стара Загора
Изготвил: доц. д-р инж. Звезделина ЯНЕВА – ВМФ, Тракийски университет