С 52% е нараснал броят на децата, заведени на отчет в Детските педагогически стаи в Старозагорско

148
Малолетни и непълнолетни извършители на престъпления по видове престъпления през периода 2016 - 2018 г.

Броят на заведените на отчет в Детските педагогически стаи (ДПС) на Старозагорска област малолетни и непълнолетни през 2018 г. за извършени от тях противообществени прояви и престъпления е 166, като в сравнение с 2017 г. броят на новозаведените е нараснал с 52.3%. Това сочат данните на НСИ – Териториално статистическо бюро – югоизток. Общо за изминалата година на отчет в ДПС на областта са водени 476 малолетни и непълнолетни лица, като в сравнение с 2017 г. броят им се е увеличил с 0.4%. От тях непълнолетните (на възраст от 14 до 17 г.) са 79.2%, малолетните (8 – 13 г.) – 20.8%, а учащите – 329 лица (69.1%).

За извършени противообществени прояви през 2018 г. през ДПС в област Стара Загора са преминали 206 малолетни и непълнолетни, като броят им в сравнение с предходната година е намалял с 56 или с 21.4%. В структурата на противообществените прояви най-голям е делът на: бягство от дома, от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип – 21 лица, или 10.2%; прояви на насилие и агресия – 20 лица (9.7%); „скитничество“ – 19 лица (9.2%); повреждане на обществена или частна собственост – 11 лица, или 5.3%.

Броят на малолетните и непълнолетните лица от област Стара Загора, извършители на престъпления, през 2018 г. е 244, с 4.7% по-малко в сравнение с предходната година. От НСИ отчитат, че най-разпространените престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни, са кражбите. За миналата година регистрираните извършители на кражби са 108 или 44.3% от всички, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти – 34.3% (37 лица), на кражби от домовете – 23.1% (25 лица), на части и вещи от МПС – 12.0% (13 лица).

През 2018 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Стара Загора са образували 289 възпитателни дела, като 206 (71.3%) от тях са по предложение на органите на прокуратурата.

Статистическите данни сочат още, че миналата година в Старозагорска област пострадали от престъпления са 38 деца, от които 14 (36.8%) са момичета. Най-голям е броят на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество – 15 лица (39.5%), и от блудство – 9 лица (23.7%).

(СН)