С нищоправене спасяват комплекс „Марица изток“!?

451

Нищоправенето по спасяването на енергийния стожер на България – комплекс „Марица изток“, продължава. Това красноречиво стана на 6 юли т.г. по време на петъчния парламентарен контрол, когато народният представител Таско Ерменков попита министъра на околната среда и водите Нено Димов докъде се стигна с обещаните дерогации за въглищните централи. И вместо конкретен отговор, получи обтегаемо обяснение за процедурите и оправдание за чиновническо бездействие, опаковани иначе с добри намерения.

„Старозагорски новини“ припомня, че на 28 април 2018 г. се навърши една година, откакто в Брюксел бяха приети новите еконорми за големите горивни инсталации, регламентирани в Референтния документ на ЕК, неизпълними понастоящем от нито една европейска въглищна ТЕЦ, а огромните инвестиции за постигането им биха довели до икономически и социални последствия, надхвърлящи очакваните ползи за околната среда. След като стана ясно, че в продължение на шест години представители на МОСВ са държали в тайна от операторите на ТЕЦ-овете, че и от евродепутатите, подготвяната европейска директива за новите еконорми (б.р. за тях те научиха през февруари 2017 г. от Европейската асоциация за въглища и лигнити), в екшън порядък управляващи и опозиция вкупом тръгнаха да търсят начини за спасяването на българските ТЕЦ-ове. И вкупом се обявиха, че единствената алтернатива е получаването на дерогации.

За целта МОСВ спеши ТЕЦ „Марица изток 2“, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“, ТЕЦ „Ей и Ес Марица изток I“ и „Брикел“ в най-кратък срок да подготвят всички изискуеми документи за преразглеждане на комплексните им разрешителни с цел получаването на дерогации и да ги подадат в ИАОС до 17 февруари.

Оттогава са минали близо пет месеца, но към настоящия момент ръководствата на ТЕЦ-овете нямат никакъв хабер от подчинената на министър Нено Димов агенция.

Това беше и поводът за парламентарното питане от страна на народния представител Таско Ерменков, който е и зам.-председател на енергийната комисия в парламента.

За да не бъдем упрекнати в тенденциозно отношение спрямо екоминистерството, медията ни публикува ЕКСПРЕСНАТА СТЕНОГРАМА от парламентарния контрол на 6 юли:

ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Господин Министър, въпросът, който Ви задавам, можеше да бъде писмен. Можеше да бъде писмен, но го задавам от парламентарната трибуна, защото се възползвам от случая, че имаме пряко излъчване по телевизията. Въпросът, който повдигам, касае съдбата на десетки хиляди семейства, които се занимават с добив на въглища и производство на електроенергия и въглищните централи.

Знаете решението на Европейската комисия за формулиране на заключение за най-добрите технологии при големите горивни инсталации, знаете какви са неговите последствия, знаете, че има едно становище, че когато цените на тока са несъразмерими с ползите за природата, имате възможност да поискате изключение при спазване на изискванията за защита на околната среда.

В началото на месец април на страницата на Министерството на околната среда и водите беше публикувана информация за съгласие на Европейската комисия да се продължи работата на топлоелектрическите централи по сегашното законодателство. Вие споменахте, че в същата тази информация се споменава, че на 28 април ще има заседание на Комитета по чл. 75 от Директива 2010/75 на Европейския съюз относно емисиите за промишлеността и приемане на нови заключения по най-добрите налични технологии за големите горивни инсталации. За съжаление след тази дата няма никаква информация, която да успокои хората какво се случва в този бранш.

Много Ви моля, господин Министър, именно заради притесненията на всички тези семейства да ми отговорите на въпроса: на какъв етап е процедурата по разглеждане на заявките и изискуемите документи от тези топлоелектрически централи и какви резултати очаквате от това разглеждане? Кога тези резултати биха могли да бъдат налични? Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ерменков.

За отговор, заповядайте, господин Министър.

МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ерменков, благодаря, че въпросът не е писмен, а устен, защото това действително касае много сериозен кръг от хора и е добре да бъде чуто.

Законът за опазване на околната среда определя Изпълнителната агенция по околна среда като компетентен орган за процедурите по издаване, преразглеждане и актуализиране на комплексните разрешителни. Изпълнението на всички необходими мерки за постигане на съответствие с новите изисквания към инсталациите следва да се извърши в срок от четири години от публикуването на Решението на Европейската комисия. Нормативно определеният срок за процедури по издаване, преразглеждане и актуализиране на комплексните разрешителни е три месеца от внасяне документацията, която отговаря на изискванията за съдържание и включва едномесечен срок за достъп на обществеността в случаите, когато се иска дерогация от нивата на емисии на вредни вещества в околната среда, включени в заключенията за най-добри налични техники.

Искането за дерогация следва да бъде обосновано с анализ за разходите и ползите, потвърждаващ, че прилагането на решението за най-добри налични техники е свързано с непропорционално високи разходи спрямо ползите за околната среда поради една от трите възможности – географско положение на централата, характеристиките на околната среда в района или техническата характеристика на инсталацията.

Независимо от този анализ, съгласно нормативната уредба в разрешителните следва да се поставят такива емисионни ограничения, които не водят до значително замърсяване на околната среда, а осигуряват висока степен на опазването й.

Към настоящия момент процедурата по преразглеждане на комплексните разрешителни за топлоцентралите от комплекса „Марица изток“, за което конкретно ме питате, са на етап преглед и оценка на внесените одобрения преди тяхното стартиране. В резултат от извършения преглед при необходимост Агенцията ще изиска допълнителна информация от операторите след внасянето на одобрението, на която ще започне и окончателното гледане на въпроса. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.

За реплика, заповядайте, господин Ерменков.

ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря за разяснението относно процедурата, но все пак искам министърът под формата на дуплика да стане ясно какви са перспективите пред тези централи.

Разискването, разглеждането, одобряването, окончателното възприемане, подписване, подаване и така нататък са неща, които са процедурни, но едва ли успокояват онези, които работят в мините, онези, които работят в ТЕЦ-овете и едва ли им дават ясен отговор на това ще ли работят в бъдеще, или ще трябва през 2021 г. да ги закрием, защото не отговарят на изискванията, или защото държавата, както е известно, няма съответната възможност за инвестиции. Но и самите инвеститори, които са там, за да постигнат тези нови изисквания, които в някои случаи дори технически са неизпълними в момента с наличните технологии.

Господин Министър, ще Ви помоля все пак в дупликата с ясни думи, обърнати към тези, които работят, да им обясните, да ги успокоите и да им кажете какво смятате, и какво е бъдещето на електроенергетиката ни в частта въглища и въглищно производство. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ерменков.

Господин Министър, заповядайте за дуплика.

МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Прав сте, господин Ерменков. Аз обаче не мога да предреша въпроса – ясно Ви е, че няма как. Това, което обаче мога да кажа съвсем ясно: и в Директивата, и в българското законодателство тези три параметра, тоест един от трите е достатъчен.

Това, което вече знаем от предоставените от четирите оператора в „Марица изток“, е, че те имат и по трите. Тоест това е много сериозна предпоставка. Пак казвам: аз не мога отсега да заявя едно или друго, защото това е работа на експертите, но самата Директива дава възможност при една от трите, а ние имаме, мисля, че всичките – и трите. Не искам да Ви излъжа от трибуната, не съм убеден дали бяха всичките, но това е, което имам по спомен, което е много добра предпоставка.

Също така си даваме сметка какво представлява за българската енергетика и за българската икономика това. Все пак, нека да оставим експертите да работят – ще отворя скоба – това се случва за първи път в България и почти няма опит в Европа за такъв тип дерогация. Тоест това е много пионерска работа, което също, може би с напредване на времето ще придобием и ние повече опит и нашите експерти – повече увереност, но това е една от причините да няма нещо много повече, което мога да кажа. Подчертавам: не една от трите, а и по трите в момента имаме основание, така че аз съм оптимист.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Министър.

ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България, от място): Ще Ви помоля да има повече обратна връзка.

МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Да, ще се опитам да има повече обратна връзка. Съгласен съм.

Веднага след парламентарния контрол Таско Ерменков заяви пред „Старозагорски новини“, че въобще не е доволен от отговора на министър Нено Димов. Едва ли има и някой от комплекс „Марица изток“, който да бъде доволен. Защото нищоправенето продължава, въпреки гръмките обещания. И всеки следващ месец спасяването на енергийния стожер на България изглежда като химера.

(СН)