Съдия Асен Цветанов е новият председател на Районен съд – Раднево

72

На 26 юни Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) единодушно избра Асен Цветанов за административен ръководител – председател на Районен съд – Раднево.

Цветанов има 7 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия, като към момента е съдия в Районен съд – Чирпан, командирован в Районен съд – Раднево.

В мотивите за кандидатурата си, изложени по време на изслушването, съдия Цветанов е посочил стремежа си да довърши започнатата реформа в Районен съд – Раднево, като пряк и активен участник в нея, воля да помогне за подобряване на дейността на съда и за повишаване на доверието на обществото към него. В резюмето си той е посочил също, че предвижда надграждане на достигнатото ниво на качествено и срочно разглеждане на делата, въвеждане на електронното правосъдие и употребата на съвременните технологични достижения в работата на съда. Съдия Цветанов е заявил и намерението си да следва поставените цели за постигане на устойчивост на въведените добри политики и стандарти за утвърждаване на Районен съд – Раднево, като работеща съдебна институция.

Подкрепа за кандидатурата му е била заявена от Атанаска Дишева, Вероника Имова, Цветинка Пашкунова, Даниела Марчева – членове на ВСС, и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд. Те са изразили адмирации за представянето на съдия Цветанов, както и за качеството на неговата правосъдна дейност, висока правна култура, включително по Европейско право, и визия за модерното правосъдие. Обърнато е било и внимание на дадената от Общото събрание на съдиите подкрепа и висока оценка на неговите качества.

(СН)