Специалист от „Мини Марица-изток“ получи приза „Минен инженер на годината“

169

Д-р инж. Павел Карачолов – ръководител на отдел „Геоложки проучвания и управление на качеството“ в „Мини Марица-изток“ ЕАД е тазгодишният носител на наградата „Минен инженер на годината“ на Научно-техническия съюз (НТС) в Стара Загора. Той е избран за носител на приза на заседание на секцията „Минно дело и геология“ към НТС – Стара Загора, от комисия с председател инж. Живко Желязков и специалисти от „Мини Марица-изток“. Отличието е признание и за работата на инженерния екип на геоложките отдели в дружеството. Чрез разработката „Въвеждане на автоматизирана пробовземаща система за опробване на въглища в рудниците на „Мини Марица-изток“ съгласно стандарт БДС ISO 13909-2″ се осигурява повишаване на качеството на въглищата, доставяни на контрагентите на „Мини Марица-изток“. Значимия си практически опит в областта на геоложките проучвания на Източномаришкия басейн и управлението на качеството д-р инж. Павел Карачолов споделя като научен принос чрез членството си в Международната асоциация по инженерна геология и околна среда, член е и на Камарата на инженерите по инвестиционно проектиране у нас и на Съюза на учените. Той има над 50 научни публикации и доклади на международни научни форуми.

Традиционните призове на НТС – Стара Загора, бяха връчена на 7 декември от председателя на съюза Владимир Заманов.

Павел Карачолов е завършил специалността „Хидрогеология и инженерна геология“ във ВМГИ – София, през 1981 г., а десет години по-късно защитава дисертация за кандидат на техническите науки. В края на април 1981 г. започва работа в геоложкия отдел на СО „Марица-изток“, където работи 11 години, следват 5 години в Геоложка база на Рудник „Трояново-1“ и над 20 години е ръководител на отдел „Геоложки“ в управлението на „Мини Марица-изток“. Цялата му професионална реализация е свързана с най-голямото българско дружество за добив на въглища по открит способ.

(СН)