Специалистът коментира: Бизнесът с боклука – надеждна и сигурна печалба

349
Изгарянето на RDF в кислородна среда не е екологично безопасно, предупреждава лицензираният експерт

Темата е жизнено важна заради комерсиално-консумативния свят, в които живеем. Но преди всичко трябва да се заяви, че за да съществува човечеството, боклукът трябва да се ликвидира постоянно и безвъзвратно! Разбира се, напредък има. Анализира се съставът на боклука. Дефиниран е прецизно и точно, част от него като особено рискови опасни отпадъци. Прилагат се 9 различни технологии за ликвидиране на боклука. Но има ли все пак радикално решение за спасяване от тази всеобща напаст?

Нека разгледаме положението в България:

ЗАВОДЪТ ЗА ИЗГАРЯНЕ
ОТПАДЪЦИТЕ НА ГРАД СОФИЯ

Избрана е технология, предлагана от експерти от Дания. Тя многократно е разглеждана и обсъждана на различни ръководни, административно-отговорни нива. Изводите са категорични: това е много добро решение за спасяване на града от екологичната заплаха.

Технологията за изгаряне на битовите отпадъци на град София включва два основни етапа. Най-напред е първичното им механично и биологично третиране. Получаваният след това продукт – RDF (отпадък, произвеждащ гориво) – се подлага на горене – за производство на топлинна и електрическа енергия. Това гориво се възхвалява като особено ценно. По този начин се пестели ограничените ресурси от изкопаеми горива, използвани от традиционните електроцентрали – факт, заявяван като особено важен, за запазване екологичната цялост на планетата.

Като предимство на технологията се посочва процесът на „контролирано изгаряне“, защото вредните за околната среда вещества – олово, живак, кадмий – се улавят. Остатъците след филтриране на получените утайки се събират и съхраняват в херметически затворени съдове, поставени на специални места, напълно изолирани, като опасни отпадъци…

Твърди се, че в последните 10 години от инсталацията за изгаряне емисиите на:

– диоксини и фурани, особено вредни за човешкия организъм, са намалели многократно. (Това са вещества с доказано канцерогенно действие);

– фините прахови частици намаляват с 9.6%;
– въглеродният диоксид намалява със 7%;
– азотните оксиди намаляват с 2%.

Изводи:

  1. Не е решен екологичният проблем: този с опасните отпадъци – получаваните в газовете, след изгаряне и депонираните след филтруване утайки.
  2. След 5 години усилени дебати и коментари е построена и пусната в действие само първата част на инсталацията – тази за получаване на отпадъка за горене – RDF. Не е избрано местоположението на инсталацията за изгарянето му.

А колкото до финансовата страна: цената на инсталацията, цената на технологичните процеси и транспорта, сравнени с печалбата от крайния продукт, това все още не се коментира публично.

Крайният извод е неоспорим:

Заводът за изгаряне отпадъците на София не е радикалното решение на този проблем!

ЗАВОДЪТ ЗА ОТПАДЪЦИ,
ИЗБРАН ОТ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Общината избира предложението на италиански експерти. Според тях това е модерна технология на завод, пето поколение, за преработка на неопасни отпадъци. Посочва се относително ниската му цена. Твърди се, че заводът е с голяма производителност: може да преработва освен отпадъците на Гълъбово, но и на съседните общини, както и вносен, известния ни вече опакован – RTF.

Явно пак вследствие на процеса „изгаряне“ в газовете, въпреки минималните им концентрации, ще се получават канцерогенните вещества, които коментирахме по-горе.

Наистина за Италия тази технология е „модерно решение“, защото депонирането на боклука първоначално се внедрява в тази страна и ускорено завладява света като най-бързо и доходоносно решение. Само че освен ускорената печалба ускорено и неусетно се унищожават околната среда и човешкият род!

Изводи:

  1. Технологията е неприложима, защото в България отпадъците не се събират разделно като опасни и неопасни.
  2. Технологията за изгаряне на RDF в кислородна атмосфера не е екологично безопасна заради получаваните при това микродози, рискови вещества. Ето защо след първоначалната обработка, добре опакован, готов за получаване на топлинна и електрическа енергия, продуктът – RDF – елегантно опакован, „великодушно и щедро“ се дарява на България от други европейски държави!

СЪЩЕСТВУВА ЛИ РЕШЕНИЕ
НА ПРОБЛЕМА С БОКЛУКА?

Да, решението е термохимическа конверсия на боклука, при която се получават топлинна и електрическа енергия, и строително-изолационни материали. Така напълно се оползотворява боклукът при висока екологична целесъобразност. Това е 10-а поредна технология, която рационално ликвидира боклука!

Предимствата на предлаганата технология са:

– решава се проблемът с опасните отпадъци. Те се обработват съвместно с неопасните;

– процесът е с „нулеви загуби“. Нищо не се изхвърля. Коефициентът на оползотворяване на въглерода е 99%;

– не се налага предварително изсушаване на боклука. Допуска се влага до 65%;

– термореакторът използва 30% от произведената ел.енергия за собствени нужди, 70% е търговски продукт;

– икономическите разчети, които включват себестойност на оборудването и цена на получавания продукт, показват висока и бърза печалба. При това печалба, осигуряваща защита на човешкото здраве!

Колкото до останалите предимства на тази технология: скорост на внедряване, доказана екологична безопасност, те многократно са коментирани не само в местните средства за масова информация. Има кореспонденция с: общинското ръководство на Стара Загора, кметове на града, депутати от Народното събрание, министър на екологията, министър-председател, евродепутати и други.

Коментарът за причините на това бездействие не е предмет на настоящата публикация.

Тази авангардна технология за термохимическа конверсия на боклука, разработка на ИФК „Аврора“, Русия, е внедрена и в САЩ, и Китай. Тази технология е спасението на човешкия живот и това съвсем не са само „високопарни слова“! Необходимо е своевременното й внедряване във всяка държава! Повод за това ми дават думите на големия учен, Нобелов лауреат, почетен член на 22 академии – датския физик Нилс Бор (1885 г. – 1962 г.). През 1960 година той заявява:

„Човечеството няма да загине от кошмара на атомна война. То ще се задуши в собствените си отпадъци.“

За да стане бизнесът с боклука надеждна и сигурна печалба, при това без опасност за човешкия живот, решението е едно – повсеместно внедряване на коментираната авангардна технология. Всичко останало са само безогледни търговски хватки за лесна и бърза печалба.

Марина БОЯДЖИЕВА,
маг. химик, лицензиран експерт по ADR;
председател на РС при НТС – Стара Загора