Служебно прекратените от НОИ инвалидни пенсии ще бъдат възстановени в пълен размер

145

От 1 януари 2019 г. хората с трайни увреждания, които са над 18 години, имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Тя ще замени досега изплащаните им добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия, съобщиха за медията от Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора.

Предвидената в Закона за хората с увреждания трансформация на социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от НОИ в размер на 25 на сто, ще засегне около 336 000 пенсионери в България. Този вид пенсии са служебно прекратени от НОИ, считано от 1 януари 2019 г., след което всеки засегнат пенсионер би трябвало да получи писмено разпореждане от Института с размера на пенсията, която остава дължима. Прекратените по този ред пенсии стават част от новата месечна финансова подкрепа, която от 2019 г. ще се плаща от Агенция за социално подпомагане, като размерът й не може да бъде по-нисък от размера на прекратената социална пенсия.

Социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат като самостоятелна пенсия, продължават да се изплащат, както досега.

За да получават новата финансова подкрепа, хората, които досега получаваха месечна добавка за социална интеграция, няма да е необходимо да подават заявления в Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП).

Лицата, които до 1 януари са получавали прекратената социална пенсия за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия, но не получават месечна добавка за социална интеграция, ще трябва да подадат заявление в ДСП по настоящия си адрес не по-късно от 31 март 2019 г., за да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа. Заявление-декларация в ДСП по настоящ адрес трябва да подадат и лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г. сумата ще се отпуска под формата на целева помощ и ще се превежда директно на общините.

Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България, определена с Постановление на Министерския съвет за съответната година. За 2019 г. линията на бедност в България е 348 лв.

Месечната финансова подкрепа ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане до края на месеца, следващ месеца, за който се полага, по избрания от лицата начин – чрез пощенските клонове или по банков път. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е 57% от линията на бедност, което прави 198.36 лв. За хората със степен на увреждане от 50 до 70.99% месечната финансова подкрепа за 2019 г. ще е най-малко – 7% от линията на бедност или 24.36 лв. За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52.20 лв.

Очаква се промяната да засегне близо 6000 души на територията на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора.

(СН)