След категорично обявеното несъгласие от Община Стара Загора за изграждане на цех за олово „Ресайкъл Компани“ ЕООД оттегли инвестиционното си предложение

244

В събота в редакцията на „Старозагорски новини“ се получи Официалната позиция на „Ресайкъл Компани“ ЕООД, в която е обявено, че оттеглят инвестиционното си намерение за изграждане на цех за производство на олово в Стара Загора.

Като мотив се сочи „подетата негативна медийна кампания“ срещу инвестиционното им предложение в навечерието на общественото му обсъждане, което е рефлектирало върху обществените нагласи за реализиране на проекта. И становището на Община Стара Загора.

Публикуваме пълния текст на позицията на „Ресайкъл Компани“ ЕООД без редакторска намеса:

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ

От: „Ресайкъл Компани“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204680834, представлявано от управителя Йордан Димитров Георгиев
Относно: Инвестиционното предложение „Изграждане на цех за производство на олово“ – Стара Загора
Адрес за кореспонденция: София 1164, бул. „Драган Цанков“ № 12-16
e-mail: office.recyclecompany@gmail.com

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Дружеството „Ресайкъл Компани“ ЕООД е учредено през м. юли 2017 г. с основен предмет на дейност преработка и рециклиране на отпадъци.

Още от самото начало на учредяването му, в екипа на дружеството са привлечени утвърдени специалисти в областта на екологията, физиката, управлението на отпадъците и опазването на околната среда. Всички проекти на дружеството са реализирани под стриктния контрол както на държавните институции, така и на частни лаборатории, с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. Дружеството винаги се е ръководило от принципите на устойчиво развитието; предимството на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него; участието на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на околната среда; съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие; интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и регионалните политики за развитие на икономиката и обществените отношения. Неведнъж дружеството е участвало в различни социални и благотворителни инициативи.

Инвестиционното предложение „Изграждане на цех за производство на олово“ стартира през 2017 г. и беше последователно разработвано с участието на водещи експерти – еколози, икономисти, юристи и т.н. Във всеки един етап от развитието на проекта, същият беше съгласуван с компетентните местни и държавни органи, а в немалко случаи бяха съобразявани и предложения, които постъпваха от отделни граждани.

През последните няколко дни обаче, в навечерието на насроченото за 10.06.2019 г. обществено обсъждане на инвестиционното предложение, срещу нашето дружество бе подета негативна медийна кампания, която в голяма степен рефлектира и върху обществените нагласи за реализация на проекта. Стигна се до там, че Община Стара Загора промени своето положително становище за изграждането на цеха, като само преди няколко дни посочи, че инвестиционното намерение е абсолютно неприемливо.

Собственикът на „Ресайкъл Компани“ ЕООД, както и привлечените инвеститорите в проекта, винаги са се отнасяли с необходимия професионализъм и отговорност към всяка една забележка, критика или дори негативен коментар, свързан с осъществяването на един или друг проект от компанията или дружествата, свързани с нея. За нас обаче е напълно необяснима смяната на позицията на един от основните участници в съгласувателната процедура – Община Стара Загора, която само в рамките на 4 месеца дава две коренно противоположни становища, свързани с реализацията на проекта. Местните органи, както и гражданите на населените места, в които работим, са наши партньори и ние винаги сме търсили тяхното последователно и предвидимо поведение. Към настоящия момент обаче, достигайки един от крайните етапи на реализация на този изключително сложен и амбициозен проект, ние разбираме, че не можем да се доверим на представителите на общината, а това означава също така, че и не можем да си партнираме с нея за в бъдеще.

С оглед изложеното по-горе, за нас, като инвеститори, но и като отговорни специалисти, бъдещата реализация на проекта става безпредметна, и в резултат на това, ние заявяваме нашето оттегляне от обявеното инвестиционно намерение. В същото време, следва да се има предвид, че реализираните разходи, както и пропуснатите ползи няма как да бъдат оправдани с непоследователното отношение на компетентната община, поради което ние заявяваме, че ще търсим справедлива компенсация.

С уважение:
Йордан ГЕОРГИЕВ