Санкция е наложена на зам.-директора на Горското в Гурково след проверка на РДГ

69

Регионалната дирекция на горите (РДГ) Стара Загора е извършила проверка на 2185.8 хектара стари горски масиви на територията на Регионалната дирекция. За периода от началото на 2018 г. до началото на 2019 г. проверката е установила, че са издадени общо шест позволителни за сеч в гори, определяни като стари.

По информация на РДГ Стара Загора проверките са довели до наказание по Кодекса на труда за зам.-директора на ТП ДГС Гурково.

Както медията ни припомня, че през януари т.г. Изпълнителна агенция по горите извърши проверка във всичките шест държавни предприятия, отговорни за управлението на държавните горски територии в България. Те бяха инициирани със заповед на Министерството на земеделието, храните и горите след сигнал, подаден от природозащитната организация WWF. От WWF информираха, че са установили нарушения, извършвани на териториите на всичките държавни предприятия. Най-често ставало въпрос за провеждане на различни сечи въпреки датиращата от ноември 2016 г. заповед на министъра на МЗХГ за забрана на такава дейност в старите гори.

„Старозагорски новини“ публикува без редакторска намеса отговора, изпратен ни от РДГ Стара Загора във връзка с наше запитване за резултата от проверките:

„Обща площ на горите във фаза на старост в района на дейност на РДГ Ст. Загора възлиза на 2185.8 ха.

В изпълнение указанията на писмо No 92-506/20.12.2018 г. на заместник-министъра на МЗХГ служителите на РДГ Ст. Загора извършиха проверка и установиха следното:

От началото на 2018 г. до настоящия момент в района на дейност на РДГ Ст. Загора са издадени шест позволителни за сеч в гори, включени в Приложение No 3 на Заповед No РД 49-421 от 02.11.2016 г. на министъра на земеделието и храните. Пет от тях са за извеждане на санитарна сеч с интензивност 100% вследствие нападение от корояди и съхнене на иглолистните и едно за принудителна сеч за повреди от снеголом. Всички позволителни за сеч са издадени в ТП ДГС – Гурково.

От издадените 6 броя позволителни за сеч четири позволителни са за извеждане на сеч с интензивност 100% върху повече от 50% от площта на съответното насаждение, с което е спазено изискването на чл. 72, т. 6 от Наредбата за сечите в горите. Останалите две позволителни са за извеждане на сеч с интензивност 100% върху по-малко от 50% от площта на съответното насаждение. Въпреки че от лесовъдска гледна точка сечите са изведени правилно с цел опазване на останалата част от насажденията от разпространение на болести и вредители, за нарушаване на чл. 72, т. 6 от Наредбата за сечите в горите на зам.-директора на ТП ДГС Гурково е наложено наказание по Кодекса на труда.“

Живко ИВАНОВ