Работодатели могат да кандидатстват за обучения на служителите си по процедура „Умения“ на ОПРЧР

89

От 1 февруари 2019 г. работодатели вече могат да кандидатстват с проекти по процедура „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която е с общ бюджет 30 млн. лева, съобщиха от Областен информационен център – Стара Загора.

Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие. Целта е да стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

Минимален размер на безвъзмездната помощ на едно проектно предложение е 15 000 лева, като процентът на безвъзмездната финансова помощ за микро и малки е 70%; за средни – 60% и за големи предприятия – 50%.

Допустимите дейности по процедурата са: Включване на лица от целевите групи в специфични обучения за конкретното работно място/работен процес; Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните им характеристики и спецификата на работното място; Включване на безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател след успешно завършване на обучението; Предоставяне на възможност за гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, насърчаване на дистанционната работа и др.) за заети лица при работодател за периода на обучение.

Крайният срок за представяне на предложенията е 3 май 2019 г., 17:30 часа. Проектите следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис в ИСУН 2020 (eumis2020.government.bg).

(СН)