Проект „МОБИЛЕН ПРОФЕСОР“

74

В края на м.Ноември по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г ., стартира проектно предложение BG06RDNP001-16.001-0021, Административен договор РД50-3/06.01.2021г., с наименование „МОБИЛЕН ПРОФЕСОР“.

Във връзка с изпълнението на съвместният проект на НОКА и специалистите от Тракийски университет Стара Загора,в края на м.юли приключи и вторият сезон от посещенията, при земеделските производители, участници в проекта. При направените посещения  в стопанствата на 13 те фермери, бяха обхванати трите основни кампании в овцевъдството, а именно: дойна, стрижбена и случна. Заедно с това, сезонът съвпадна с преминаването от оборен към пасищен период на отглеждане на овцете.

Участващите специалисти в проект „МОБИЛЕН ПРОФЕСОР“,посетиха всички включени ферми, обсъдиха със стопаните проблемите им, отговориха на въпросите им. Особено внимание беше отделено на правилата за преминаване от оборно-яслово към пасищно отглеждане на животните и организирането на системна паша, с оглед правилното използване на пасищата.

Както вече писахме, важно място беше отделено на използването на доилна техника, съхранението на млякото до неговото изкупуване, почистването и дезинфекцията във фермите, подготовката на кочовете и овцете майки за случната кампания, възможностите за синхронизация на етруса с оглед скъсяване на срока за провеждане на агнилната кампания и получаване на изравнени агнила.

Беше извършена оценка на фенотипното състояние на мъжките и женски разплодни животни, като бяха направени и съответните препоръки за по-нататъшната типизация на овцете от наличните породи.

Беше обсъдено изпълнението на профилактичната програма и бяха направени съответните препоръки.

Специалистът по икономика анализира дейностите по реализацията на агнетата за месо и продадените животни за разплод, както и възможностите за постигане на икономически ефект от изкупуването на млякото при завишените цени на фуражите през настоящия етап.

Всички направени препоръки са предоставени на фермерите.