Проверка на РИОСВ констатира: „Мини Марица-изток“ ЕАД изпълнява екологичните норми

58

„Мини Марица-изток“ ЕАД изпълнява всички условия на Комплексното си разрешително за Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища“, няма аварийни или други замърсявания, няма постъпили жалби и сигнали от дейността на обекта. Това е констатирала извършената проверка от експерти от РИОСВ – Стара Загора.

Приключилата проверка е част от периодичните такива, които се извършват във въгледобивното дружество от компетентните органи. Те са във връзка с издадените от министъра на околната среда и водите през 2010 г. две разрешителни за експлоатация на „Обединени северни насипища“ и „Насипище Медникарово“. Същите са със статут на депа за неопасни отпадъци поради това, че се използват за смесено депониране на откривка от минните дейности и производствени неопасни отпадъци от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД.

Разрешителните са в изпълнение на Директива 2008/1/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, транспонирана в глава седма на Закона за опазване на околната среда.

За „Мини Марица-изток“ ЕАД една от приоритетните задачи е опазването на околната среда. С отговорност пред бъдещите поколения стриктно се спазва действащото законодателство в тази област, всички екологични предписания и норми, коментираха от дружеството.

(СН)