ПОКАНА за пресконференция

65

ПОКАНА за пресконференция

Във връзка с организирането на пресконференция относно приключване на проект по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0181-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в СИМАРО ООД” имаме удоволствието да Ви поканим на 11.01.2019 г. от 16:30 часа в офиса на „СИМАРО” ООД, находящ се в
гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул. „Промишлена” №18.